Dzień Seniora – aby poprawić jakość życia osób starszych

dzień seniora

14 listopa­da obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Senio­ra. To doskon­ała okaz­ja, żeby zwró­cić uwagę na prob­le­my tej grupy społecznej – zarówno te związane z wiekiem, jak i zdrowiem czy sprawnoś­cią. Nieste­ty oso­by starsze na co dzień spo­tyka­ją się z wielo­ma utrud­nieni­a­mi…

Godna i szczęśliwa starość – czy to możliwe?

Wielu seniorów nie ma na nią szan­sy z powodu wyk­luczenia w różnych dziedz­i­nach życia. Bari­ery obe­j­mu­ją nie tylko kłopo­ty ze sprawnoś­cią czy zdrowiem, ale też wyk­lucze­nie eko­nom­iczne czy cyfrowe. Oso­by starsze częs­to skazane są też na samot­ność i biedę…

14 listopa­da w wielu miejs­cach orga­ni­zowane są spec­jalne spotka­nia, warsz­taty czy wykłady dla tej grupy społecznej. W ten sposób – zwyk­le oso­by młode – chcą zwró­cić uwagę na utrud­nienia i prob­le­my, które mają ogrom­ny wpływ na jakość życia seniorów.

Choroba Alzheimera – jeden z problemów osób starszych

Alzheimer doty­czy ok. 30 mil­ionów seniorów na świecie. To schorze­nie powodu­jące niepraw­idłową pracę mózgu i wiążące się z naprawdę poważny­mi powikła­ni­a­mi: od zaników pamię­ci, przez kłopo­ty z mową, aż po prob­le­my z samodziel­nym funkcjonowaniem. Tym­cza­sem wielu chorych nigdy nie otrzy­ma należnej pomo­cy, przeży­wa­jąc ostat­nie lata swo­jego życia w stra­chu i samot­noś­ci.

Podwyższone ryzyko Alzheimera można wykryć wcześniej…

Mało kto zda­je sobie sprawę, że ist­nieje gen, który aż 10 razy pod­wyższa ryzyko zachorowa­nia na tę pod­stęp­ną chorobę. Chodzi o ApoE4, który moż­na wykryć prostym badaniem gene­ty­cznym. Dzię­ki temu nie trze­ba biernie czekać na wys­tąpi­e­nie choro­by Alzheimeramoż­na pod­jąć takie dzi­ała­nia, które praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia znacznie obniżą. To również szansa na szy­bkie zaob­ser­wowanie pier­wszych objawów – częs­to mylonych z nat­u­ral­ny­mi proce­sa­mi starzenia.

Taki test warto wykon­ać zarówno u siebie, jak i u bliskiej oso­by starszej. Być może będzie to okaz­ja do zwięk­szenia świado­moś­ci na tem­at włas­nego zdrowia i popraw­ienia jakoś­ci życia?

Przeczy­taj więcej: Badanie w kierunku Alzheimera (ApoE)

Alzheimer from testD­NA Ser­vices Sp. z o.o.

POWYŻSZE DANE MAJA CHARAKTER INFORMACYJNY. OBECNIE NIE OFERUJEMY BADANIA NA GENOTYPOWANIE APOE.


Data publikacji: 13/11/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018