Badania DNA – sposób na pewne ustalenie ojcostwa

badania dna

Bada­nia DNA są obec­nie jedynym narzędziem, które pozwala pewnie ustal­ić ojcost­wo. Za ich pomocą moż­na je albo całkowicie wyk­luczyć, albo jed­noz­nacznie potwierdz­ić. Wynik bada­nia gene­ty­cznego jest wiary­god­ny bez wzglę­du na to, kiedy zostanie wyko­nany (w cza­sie ciąży lub po porodzie) i jakie prób­ki mate­ri­ału DNA badanych zostaną w nim użyte. Jak wyglą­da taki test?

Badania DNA – do ich przeprowadzenia potrzebny jest materiał genetyczny badanych

Taki mate­ri­ał może­my znaleźć w wymazie z policz­ka pobranym na wymazówkę, w cebulkach włosowych, w zaschniętej na skrawku mate­ri­ału plamie krwi, woskowinie z ucha na paty­czku kos­me­ty­cznym, w wydzielin­ie z nosa na chus­teczce higien­icznej i wielu innych przed­mio­tach, po które codzi­en­nie sięgamy. Nie jest istotne, który z nich posłuży nam jako prób­ka do bada­nia DNA, ponieważ w każdym takim przed­mio­cie zna­j­du­je się taki sam mate­ri­ał gene­ty­czny (jeśli pochodzą one od jed­nej oso­by). Każdy z nich w nada­je się więc tak samo dobrze do tes­tu w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa.

Badania DNA – w laboratorium próbki przechodzą przez kilka etapów analizy

Z dostar­c­zonych przez klien­ta próbek pra­cown­ik lab­o­ra­to­ri­um izolu­je DNA. Potem nam­naża frag­men­ty tego DNA do mil­ionów kopii i usta­la z nich pro­file gene­ty­czne – osob­ne dla wszys­t­kich uczest­ników tes­tu. Każdy człowiek posi­a­da bowiem swój włas­ny, unikalny pro­fil gene­ty­czny. Jest on przez to nazy­wany nawet „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Ze wzglę­du na to, że pro­fil gene­ty­czny dziec­ka skła­da się z ele­men­tów w połowie odziedz­ic­zonych po matce, a w połowie po ojcu, moż­na go zestaw­ić z ich pro­fil­a­mi i na pod­staw­ie określić, czy jest między nimi pokrewieńst­wo. Bada­nia DNA w kierunku bio­log­icznego ojcost­wa pole­ga­ją właśnie na porów­na­niu pro­filu gene­ty­cznego dziec­ka z pro­filem gene­ty­cznym potenc­jal­nego ojca – w obu pro­fi­lach szu­ka się cech wspól­nych i ewen­tu­al­nych różnic.

Dane zawarte w pro­fi­lach gene­ty­cznych pod­dawane są następ­nie anal­izie statysty­cznej, na pod­staw­ie której dowiadu­je­my się, czy badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem badanego dziec­ka.  Warto pamię­tać, że infor­ma­c­ja, jakiej dostar­cza­ją bada­nia DNA jest pew­na i jed­noz­nacz­na.

Badania DNA – dostępne w ciąży i po porodzie

Bada­nia DNA na ojcost­wo w ciąży moż­na zro­bić już od 8 tygod­nia. DNA dziec­ka pochodzi wów­czas z krwi mat­ki albo zosta­je pobrane z płynu owod­niowego. Jeśli nato­mi­ast bada­nia DNA mają się obyć już po nar­o­dz­i­nach dziec­ka, to klient ma dwie możli­woś­ci do wyboru: pry­wat­ny lub sądowy test na ojcost­wo. Pry­wat­ny może zro­bić anon­i­mowo i z dowol­nych próbek (pobranych nawet w domu). Bada­nia sądowe odby­wa­ją się nato­mi­ast zgod­nie z for­mal­ną pro­ce­durą.

Data publikacji: 30/03/2017, Data aktualizacji: 07/12/2018