Test na ojcostwo — jakie próbki oddać do badań

test na ojcostwo

Jest wiele przed­miotów, na pod­staw­ie których wykonu­je się dziś testy na ojcost­wo. Ludzkie DNA zna­j­du­je się zarówno w wymazie z policz­ka, jak i w wosku usznym zebranym przy pomo­cy paty­cz­ka kos­me­ty­cznego. Nośnikiem infor­ma­cji gene­ty­cznej będzie też niedopałek papierosa, guma do żucia czy szc­zotecz­ka do zębów.

 

Nieza­leżnie od tego jaką próbkę wyśle­cie Państ­wo do nas – lab­o­ra­to­ri­um wyda pewny i jed­noz­naczny wynik, który albo potwierdzi ojcost­wo mężczyzny wzglę­dem dziec­ka, albo je wyk­luczy.

 

 

Testy na ojcostwo – próbek nadających się do zbadania jest więcej

 

Testy na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić również z udzi­ałem DNA wyi­zolowanego z maszyn­ki do gole­nia, kilku sztuk włosów wyr­wanych wraz z cebulka­mi, chus­tecz­ki z katarem, pod­pasek, tam­ponów, plam krwi zaschnię­tych na tkaninie, głęboko wycię­tych paznok­ci, śladów wydzielin bio­log­icznych (np. spermy), kub­ka, szk­lan­ki, sztućców, słom­ki czy pusz­ki po napo­ju. Wszys­tkie ww. prób­ki są dobre i w takim samym stop­niu nada­ją się do prze­bada­nia w teś­cie na ojcost­wo.

 

Test na ojcostwo – duży wybór próbek pozwala ustalić ojcostwo w każdej sytuacji

 

Sze­ro­ki zakres próbek anal­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. stwarza możli­wość pewnego ustal­e­nia ojcost­wa nawet w sytu­acji, kiedy dostęp do poszczegól­nych uczest­ników bada­nia jest ogranic­zony czy wręcz niemożli­wy – np. kiedy mat­ka dziec­ka nie żyje, lub gdy nie wiado­mo gdzie prze­by­wa. Wtedy, żeby zre­al­i­zować test na ojcost­wo, wystar­czy być w posi­ada­niu jak­iś rzeczy oso­bistych, należą­cych do badanej oso­by. Prób­ki, na pod­staw­ie których klient chce zro­bić swój test na ojcost­wo moż­na pobrać w domowym zaciszu przy pomo­cy spec­jal­nego, zaku­pi­onego wcześniej zestawu, a potem odpowied­nio zabez­piec­zone wysłać pocztą lub przynieść do placów­ki.

 

Test na ojcost­wo jest pewny nawet jeśli odby­wa się z udzi­ałem tylko dwój­ki uczest­ników – ojca i dziec­ka. Na pewność ogrom­ny wpływ ma ilość badanych mark­erów. Pro­file, które tworzymy w toku anal­izy gene­ty­cznej, i które porównu­je­my potem ze sobą w celu określe­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa,  zawsze składa­ją się z 24 takich mark­erów. Test na ojcost­wo, w którym przeanal­i­zowano aż tyle frag­men­tów DNA (bo mark­ery to właśnie określone frag­men­ty DNA) jest zawsze pewny, a jego wynik nie pozostaw­ia żad­nych wąt­pli­woś­ci.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 22/07/2016, Data aktualizacji: 14/09/2016