Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyiWirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi

Na początku kwiet­nia na łamach mag­a­zynu Health­Day News opub­likowano infor­ma­cję na tem­at wzros­tu zachorowań na raka wys­tępu­jącego w okol­i­cy głowy i szyi, a spowodowanego zakaże­niem wirusem HPV. Stosowane przez naukow­ców ogólne określe­nie „rak głowy i szyi” doty­czy takich typów nowot­woru jak: rak jamy nosowej, rak zatok, rak warg, rak jamy ust­nej, rak ślini­anek, rak gardła czy rak krtani.

Do tej pory uważano, że głównym czyn­nikiem wpły­wa­ją­cym na rozwój tych typów nowot­woru był alko­hol i tytoń. Niem­niej jed­nak z najnowszych badań wyni­ka, iż znaczącą rolę odgry­wa w tym przy­pad­ku również zakaże­nie wirusem HPV.

Naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu w Nowym Orleanie pod prze­wod­nictwem prof. Edwar­da Peters’a przeanal­i­zowali raporty z 40 amerykańs­kich rejestrów nowot­worów od 1995r. do 2005r. W wyniku tych badań stwierd­zono znaczą­cy wzrost nowot­worów głowy i szyi w obszarach sil­nie związanych z zakaże­niem wirusem HPV, czyli w okoli­cach migdałków, języ­ka oraz częś­ci ust­nej gardła. Najwięcej przy­pad­ków nowot­woru głowy i szyi wykry­to u młodych ludzi zwłaszcza rasy białej i Latynosów.

Wirus HPV przekazy­wany jest głównie przez kon­tak­ty sek­su­alne i do tej pory związany był przede wszys­tkim z roz­wo­jem raka szyj­ki maci­cy u kobi­et. Biorąc pod uwagę dużą zachorowal­ność na ten nowotwór, naukow­cy stworzyli szczepi­onkę, która zdaniem prof. Peter­sa może również zapo­b­ie­gać roz­wo­jowi raka głowy i szyi.

Wirus HPV jest wykry­wany obec­nie w naszym kra­ju za pomocą spec­jal­isty­cznych badań DNA. Mate­ri­ał do bada­nia pobiera się z miejsc, gdzie potenc­jal­nie mogą wys­tępować zmi­any nowot­worowe. Dlat­ego też testy DNA mogą śmi­ało posłużyć jako narzędzie do wykry­wa­nia przy­czyny raka głowy lub szyi spowodowanej zakaże­niem HPV.

Powrót

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 29/11/2018