Rzadkie choroby genetyczne

Rzadkie choroby genetyczne

Mianem rzad­kich chorób gene­ty­cznych nazy­wamy choro­by, które wys­tępu­ją na tyle rzad­ko, że  nie zawsze ist­nieje możli­wość przeprowadzenia pełnej diag­nos­ty­ki na tere­nie naszego kra­ju. Dlat­ego też pac­jen­ci są częs­to zmuszeni do poszuki­wa­nia lab­o­ra­to­ri­um poza grani­ca­mi Pol­s­ki. Pomoże­my Państ­wu w tym. Zaprasza­my też do tele­fon­icznej kon­sul­tacji ze spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki. Kon­sul­tac­ja z doświad­c­zonym lekarzem gene­tykiem  poz­woli na lep­sze dopa­sowanie bada­nia do potrzeb danego pac­jen­ta. Dzię­ki temu reduku­je się ryzyko uzyska­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego i nie naraża­ją się Państ­wo na zbędne kosz­ty.

.

.

Do rzadkich chorób genetycznych zaliczamy m.in:

najszersze badanie genetyczne dziecka

Jeśli Ty, albo któryś z Twoich blis­kich cier­pi praw­dopodob­nie na jed­ną z takich chorób, konieczny jest specy­ficzny test, który jed­noz­nacznie potwierdz­ił­by daną jed­nos­tkę chorobową. Two­je pró­by zlokali­zowa­nia spec­jal­isty­cznych ośrod­ków diag­nos­ty­cznych są bezskuteczne? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

Dla takich osób jak Ty, którym braku­je infor­ma­cji o możli­woś­ci zdi­ag­no­zowa­nia danego schorzenia, a dodatkowo bari­era językowa oraz brak wiedzy medy­cznej nie pozwala­ją na poszuki­wa­nia pomo­cy za granicą, udostęp­nil­iśmy nową, kom­plek­sową usługę.

Pomoże­my Ci w zor­ga­ni­zowa­niu określonego bada­nia gene­ty­cznego. Od początku do koń­ca przeprowadz­imy Cię przez wszys­tkie for­mal­noś­ci.

Etapy badania:

  • Zlokali­zowanie i wybór lab­o­ra­to­ri­um ofer­u­jącego najko­rzyst­niejsze warun­ki
  • Pobranie mate­ri­ału do bada­nia w najbliższym punkcie medy­cznym
  • Trans­port pobranych próbek do lab­o­ra­to­ri­um
  • Zlece­nie tes­tu gene­ty­cznego
  • Wys­taw­ie­nie wyniku

Chętnie doradzimy

Jeśli mają Państ­wo pyta­nia doty­czące ofer­ty lub chcą poroz­maw­iać na tem­at powyższych schorzeń zaprasza­my do kon­tak­tu.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Chęt­nie doradz­imy.

Zaprasza­my też na stronę www naszej porad­ni gene­ty­cznej: www.poradagenetyka.pl i do zadawa­nia pytań na anon­i­mowym cza­cie.

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 07/02/2018