Celiakia objawy — jak objawia się trwała nietolerancja glutenu?

celiakia objawy

Afty, ane­mia, bóle głowy, niepłod­ność… To tylko niek­tóre z możli­wych objawów celi­akii. Jak to możli­we, że trwała nietol­er­anc­ja glutenu to nie tylko bóle brzucha czy biegun­ki? Celi­akia objawy – sprawdź, co może świad­czyć o obec­noś­ci choro­by!

Celiakia objawy — sprawdź, na co uważać

Wielu osobom celi­akia kojarzy się przede wszys­tkim z prob­le­ma­mi żołąd­kowy­mi — bóla­mi, wzdę­ci­a­mi, mdłoś­ci­a­mi, wymio­ta­mi czy biegunką. To praw­da, takie dolegli­woś­ci mogą być symp­tomem celi­akii, ale… wys­tępu­ją tylko u sto­sunkowo niewielkiej częś­ci chorych!

U więk­szoś­ci schorze­nie przy­biera postać skąpoob­ja­wową, a objawy mogą doty­czyć wielu sfer. Nielec­zona celi­akia może na przykład powodować ane­mię, bóle głowy, zmęcze­nie i spadek energii, afty w jamie ust­nej, prob­le­my z płod­noś­cią i poronienia, osteo­porozę, depresję i wiele innych prob­lemów zdrowot­nych. Jeśli to celi­akia objawy mogą być różnorodne, zmi­enne w cza­sie i mylone z objawa­mi innych schorzeń.

Celiakia objawy — choroba może uaktywnić się w każdym wieku

Z celi­akii nie da się wyros­nąć i choro­ba nie może minąć — jeśli zostanie zdi­ag­no­zowana w dziecińst­wie, stosowanie diety bezg­lutenowej jest konieczne do koń­ca życia. Co ważne, trwała nietol­er­anc­ja glutenu może uak­ty­wnić się w każdym wieku. Niezbędne są jed­nak 3 ele­men­ty: gluten, predys­pozy­c­je gene­ty­czne (ich brak oznacza brak możli­woś­ci zachorowa­nia) i czyn­nik akty­wu­ją­cy.

Do możli­wych akty­wa­torów choro­by należą m.in. ciąża, podeszły wiek, oper­ac­ja, zawał, spadek odpornoś­ci czy infekc­ja.

Celiakia objawy — czemu są tak różnorodne?

U osób z celi­ak­ią po spoży­ciu glutenu ma miejsce niepraw­idłowa reakc­ja układu immuno­log­icznego. Dochodzi do ataku na własne tkan­ki — kosm­ki jeli­towe, czyli małe wypust­ki. Ich zadaniem jest zwięk­sze­nie chłon­nej powierzch­ni jelit. Jeśli są zniszc­zone, nie mogą pełnić tej funkcji, a przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych z jedzenia, suple­men­tów czy leków jest znacznie utrud­nione.

To powodu­je niedobo­ry i niedoży­wie­nie orga­niz­mu, a w kon­sek­wencji właśnie tak różnorodne objawy. Lecze­nie celi­akii pole­ga na elim­i­nacji glutenu z diety, ponieważ nawet jego min­i­mal­na ilość prowadzi do pow­sta­nia niepraw­idłowej reakcji układu odpornoś­ciowego, a więc i zniszczenia jelit.

Data publikacji: 25/09/2018, Data aktualizacji: 14/12/2018