Neutropenia – co to jest?

Neutropenia

Two­je dziecko jest podatne na infekc­je, ma pleś­ni­aw­ki w buzi czy słabą odporność? Te kłopo­ty mogą wiązać się z neu­tropenią – niebez­piecznym zaburze­niem odpornoś­ci związanym z niedostate­czną iloś­cią neu­tro­filów (rodzaj białych krwinek). Neu­trope­nia może być spowodowana m.in. chorobą wrod­zoną. Zbadaj malucha jak najszy­b­ciej – cięż­ka neu­trope­nia zagraża jego życiu!

Neutropenia – duży spadek odporności…

Jeśli u dziec­ka wys­tępu­je neu­trope­nia, w jego krwi jest za mało neu­tro­filów (inaczej gran­u­lo­cytów obo­jęt­nochłon­nych), które są najwięk­szą grupą białych krwinek. Neu­tro­file mają za zadanie głównie pochła­ni­an­ie bak­terii, co umożli­wia walkę z nimi. Niedobo­ry neu­tro­filów powodu­ją zatem kłopo­ty w dzi­ała­niu układu odpornoś­ciowego.

Ciężka neutropenia zagraża życiu dziecka

Im neu­tro­filów we krwi malucha mniej, tym więk­sze spus­tosze­nie w jego orga­nizmie. Pamię­taj, że cięż­ka neu­trope­nia może stanow­ić zagroże­nie dla życia Two­jego dziec­ka, ponieważ jego orga­nizm może nie być w stanie radz­ić sobie z infekc­ja­mi.

Co powin­no Cię zaniepokoić? Przede wszys­tkim spadek odpornoś­ci u dziec­ka, wys­tępowanie owr­zodzeń czy pleś­ni­awek w buzi oraz częste infekc­je (nawet zapale­nia płuc).

Choroby wrodzone – to one mogą powodować neutropenię

U niek­tórych obec­ne są neu­trope­nie nabyte (które wiążą się z różny­mi czyn­nika­mi zewnętrzny­mi, np. niedo­borem folianów lub wit­a­miny B12, chemioter­apią czy korzys­taniem z niek­tórych leków), a u innych – wrod­zone.

Szczegól­nie niebez­pieczne są neu­trope­nie wrod­zone, ponieważ w ich prze­biegu niedobór neu­tro­filów jest najczęś­ciej bard­zo duży. To wiąże się z możli­woś­cią wys­tąpi­enia poważnych infekcji, które zagraża­ją zdrow­iu – a nawet życiu – malucha.

Cza­sa­mi neu­trope­nia wrod­zona jest jedyną chorobą obec­ną u dziec­ka (np. wtedy, gdy wiąże się z mutacją genu ELANE). Bywa również częś­cią zespołu wad wrod­zonych, np. zespołu Her­man­skiego i Pud­la­ka czy chorób spichrzeniowych gliko­genu.

Podejrzewasz neutropenię? Zbadaj swoje dziecko

Obaw­iasz się, że u malucha może wys­tępować neu­trope­nia? Pewnie zas­tanaw­iasz się też, czy zaburze­nie odpornoś­ci może wiązać się z niebez­pieczną chorobą wrod­zoną… Na szczęś­cie ter­az za jed­nym razem możesz prze­badać dziecko w kierunku aż 87 schorzeń gene­ty­cznych (w tym wiążą­cych się z neu­tropenią).

Mowa o bada­niu NOVA. To najnowocześniejszy test tego typu o dokład­noś­ci pon­ad 99,99%. Dzię­ki temu jed­ne­mu bada­niu zyskasz pewność co do zdrowia malucha, a jeśli zostanie wykry­ta jakaś niepraw­idłowość – rozpoczniecie praw­idłowe lecze­nie. To poz­woli uchronić życie Two­jego dziec­ka i zmniejszy ryzyko niebez­piecznych powikłań.

www.testnova.pl


Data publikacji: 16/11/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018