Celiakia badanie — jak wykryć celiakię?

celiakia badanie

Celi­akia, czyli inaczej trwała nietol­er­anc­ja glutenu i choro­ba trzew­na, ma podłoże gene­ty­czne. To oznacza, że zachorować mogą tylko te oso­by, które mają do niej predys­pozy­c­je — chodzi o obec­ność konkret­nych genów. Ich brak pozwala prak­ty­cznie wyk­luczyć możli­wość zachorowa­nia ter­az i w przyszłoś­ci. Celi­akia badanie — na czym pole­ga i kiedy warto je wykon­ać?

Celiakia badanie — czym w ogóle jest trwała nietolerancja glutenu?

To choro­ba, która może pojaw­ić się u osób z konkret­ny­mi predys­pozy­c­ja­mi gene­ty­czny­mi. Sama ich obec­ność jed­nak nie wystar­czy — do zachorowa­nia niezbędne są jeszcze gluten i czyn­nik akty­wu­ją­cy. Akty­wa­torem może być np. ciąża, oper­ac­ja, zawał, infekc­ja, podeszły wiek czy spadek odpornoś­ci.

U oso­by chorej gluten dzi­ała toksy­cznie, powodu­jąc niepraw­idłową reakcję układu immuno­log­icznego. Jaką? Chodzi o degradację kosmków jeli­towych, które w dużej mierze odpowiada­ją za przyswa­janie sub­stancji z jedzenia, leków i suple­men­tów. To z kolei wiąże się z pojaw­ie­niem się niedoborów i licznych objawów, m.in. ane­mii, aft, bólu głowy, zmęczenia czy niepłod­noś­ci.

Celiakia badanie — na czym polega?

Diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego, żeby sprawdz­ić, czy w ogóle moż­na brać pod uwagę tę chorobę. Brak określonych genów oznacza bowiem brak celi­akii. Badanie DNA pole­ga na pobra­niu wymazu z policz­ka, wyi­zolowa­niu DNA badanej oso­by i sprawdze­niu, czy w orga­nizmie wys­tępu­ją geny związane z celi­ak­ią.

Warto pon­ad­to pamię­tać, by taki test obe­j­mował hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02).

Celiakia badanie — kiedy warto je wykonać?

Badanie DNA w kierunku celi­akii zale­ca się przede wszys­tkim osobom, u których wys­tępu­ją objawy sugeru­jące trwałą nietol­er­ancję glutenu. Warto wykon­ać je też w sytu­acji, gdy w rodzinie — szczegól­nie najbliższej (dzieci, rodzeńst­wo, rodz­ice)- wykry­to tę chorobę. Celi­akia jest bowiem chorobą dziedz­iczną.

Pro­fi­lak­ty­cznie badanie na celi­ak­ię zale­ca się przeprowadz­ić u osób z inną chorobą autoim­muno­log­iczną (np. Hashimo­to, cukrzy­ca typu 1, młodzieńcze zapale­nie stawów), ponieważ tego typu schorzenia nierzad­ko wys­tępu­ją razem.

Data publikacji: 01/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018