Celiakia badania cena

celiakia badania cena

Jedynym badaniem potrafią­cym w 100% wyk­luczyć celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu) jest badanie gene­ty­czne na obec­ność geno­typów HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 i/lub HLA-DQ8. Jest to szy­b­ki i bezbolesny test, dają­cy pewny wynik nawet w sytu­acji, gdy pac­jent sto­su­je już dietę bezg­lutenową. Ile zapłacimy za takie badanie? Sprawdźmy!

Celiakia badania cena — ile kosztuje diagnostyka trwałej nietolerancji glutenu?

Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną, w której prze­biegu dochodzi do wyt­worzenia prze­ci­w­ci­ał skierowanych prze­ci­wko tkankom orga­niz­mu (kosmkom jeli­towym jeli­ta cienkiego). Ze wzglę­du na specy­fikę choro­by, pier­wszym badaniem jakie wykonu­je się u osób z pode­jrze­niem celi­akii jest więc badanie sero­log­iczne, czyli na obec­ność prze­ci­w­ci­ał. Celi­akia bada­nia cena — co najczęś­ciej zaw­iera? Badanie to najczęś­ciej obe­j­mu­je anal­izę całkowitego poziomu IGA, prze­ci­w­ci­ał tTG, EmA oraz DGP w klasie IgA. Za kom­plet takich badań zapłacimy ok. 300 zł. Koszt bada­nia gene­ty­cznego w kierunku celi­akii jest bard­zo podob­ny, jed­nak jego wynik będzie już dużo pewniejszy.

Musimy mieć świado­mość, że testy sero­log­iczne częs­to dają fałszy­we wyni­ki. Może być tak np. w sytu­acji, gdy uczest­nikiem bada­nia jest małe dziecko. Ze wzglę­du na ksz­tał­tu­ją­cy się jeszcze układ odpornoś­ciowy, orga­nizm malucha może nie wyt­warzać niek­tórych prze­ci­w­ci­ał. Efekt? Dziecko może być chore na celi­ak­ię, mimo, że badanie sero­log­iczne tego nie wykaże. Poziom prze­ci­w­ci­ał typowych dla celi­akii może być również zaniżony, jeśli oso­ba badana prze­by­wa już na diecie bezg­lutenowej. Nieste­ty wielu ludzi elimin­u­je gluten na włas­ną rękę, chcąc sprawdz­ić, jak zareagu­je ich orga­nizm. Nieste­ty może to nieko­rzyst­nie wpłynąć na wiary­god­ność tes­tu sero­log­icznego.

Aby badanie sero­log­iczne miało wartość diag­nos­ty­czną, chory musi więc na jak­iś czas zrezyg­nować z diety bezg­lutenowej. Badanie gene­ty­czne tego nie wyma­ga, jego wynik jest pewny bez wzglę­du na to, czy badana oso­ba prze­by­wa na diecie bezg­lutenowej czy nie. Wiek badanego również nie będzie miał znaczenia. Test DNA moż­na przeprowadz­ić nawet u kilku­ty­god­niowego niemowla­ka. Brak ograniczeń wiekowych bierze się stąd, że każdy z nas przy­chodzi na świat z określonym zestawem genów, który nie ule­ga zmi­an­ie w ciągu życia.

Celiakia badania cena — test genetyczny daje szansę na uniknięcie dalszej diagnostyki…

Która, jak wiado­mo, będzie gen­erować dodatkowe kosz­ty. Ze wzglę­du na ryzyko fałszy­wego wyniku, nie da się jed­noz­nacznie wyk­luczyć celi­akii wyłącznie na pod­staw­ie badanie sero­log­icznego. Potrzeb­ne jest jeszcze jed­no badanie. Pac­jent może zde­cy­dować się na niekom­for­tową i sto­sunkowo drogą (ok. 400 zł) gas­troskopię z pobraniem wycin­ka albo na badanie gene­ty­czne. Test gene­ty­czny jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że pozwala 100% wyk­luczyć chorobę. W przy­pad­ku ujem­nego wyniku (brak genów predys­ponu­ją­cych do celi­akii) pac­jent nie musi wykony­wać już żad­nych innych badań, co ostate­cznie obniża koszt całej diag­nos­ty­ki.

Data publikacji: 03/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018