Prenatalny test na ojcostwo – dlaczego warto go wykonać?

Prenatalny test na ojcostwo - dlaczego warto go wykonać?

Pobranie wymazów z policz­ka jest czyn­noś­cią prostą i całkowicie bez­pieczną, dzię­ki czemu próbkę do bada­nia ojcost­wa moż­na sporządz­ić już w drugiej dobie po urodze­niu dziec­ka. Niek­tórym rodz­i­com zależy jed­nak na ustal­e­niu ojcost­wa zan­im maluch pojawi się na świecie. Takie rozwiązanie jest oczy­wiś­cie możli­we, a to za sprawą pre­na­tal­nego tes­tu na ojcost­wo w ciąży. Jest wiele powodów, dla których warto go wykon­ać.

Dla kogo jest przeznaczony?

Gene­ty­czny test na ojcost­wo w ciąży jest przez­nac­zony dla tych par, które chci­ały­by uzyskać infor­ma­c­je o ojcost­wie jeszcze przed poro­dem, a jed­nocześnie mieć pewność, że infor­ma­c­ja ta będzie w pełni wiary­god­na. Pre­na­tal­ny test DNA na ojcost­wo jest bowiem w stanie określić praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa między konkret­ny­mi osoba­mi na poziomie powyżej 99,999%. Oznacza to, że jest tak samo czuły jak badanie wykony­wane metodą trady­cyjną, czyli po porodzie. Ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży ma szczególne znacze­nie również z punk­tu widzenia samej ciężarnej. Dzię­ki niemu przyszła mama nie musi już żyć w niepewnoś­ci aż do rozwiąza­nia, a tym samym narażać siebie i dziec­ka na negaty­wne skut­ki stre­su, jakie niewąt­pli­wie towarzyszyły­by jej w takiej sytu­acji.

Na czym polega prenatalny test DNA na ojcostwo?

Gene­ty­czny test na ojcost­wo w ciąży jest dostęp­ny na pol­skim rynku medy­cznym dopiero od kilku lat. Wyko­rzys­tu­je on fakt, że w krwioo­biegu każdej ciężarnej kobi­ety oprócz jej włas­nego mate­ri­ału gene­ty­cznego, krąży również DNA pło­du. Przeni­ka ono do krwi przez ściany łożys­ka i pozosta­je w niej aż do poro­du. Próbkę do tes­tu będzie zatem stanow­iło kil­ka ml krwi żyl­nej, pobranej od przyszłej mat­ki oraz ojca. Pozyskane w ten sposób mate­ri­ały przekazu­je się następ­nie do lab­o­ra­to­ri­um i pod­da­je zaawan­sowanej anal­izie gene­ty­cznej.

Warto w tym miejs­cu zaz­naczyć, że w przy­pad­ku tego bada­nia niezwyk­le istot­ny będzie sam moment jego real­iza­cji. Trze­ba pamię­tać, że na początku ciąży ilość płodowego DNA jest zniko­ma. Z każdym następ­nym tygod­niem jego stęże­nie jed­nak wzras­ta. Z tego też wzglę­du moż­na go wykon­ać bard­zo wcześnie, bo już  od 8 tygod­nia. Bez­in­wazyjny charak­ter poboru prób­ki spraw­ia, że jest to meto­da całkowicie bez­piecz­na dla wszys­t­kich uczest­ników.

Jak można jeszcze ustalić ojcostwo?

Ustalenie ojcostwa przy okazji badań diagnostycznych

Test DNA nie jest jedynym sposobem na ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży. Może się ono odbyć również przy okazji badań diag­nos­ty­cznych, a więc badań, których zadaniem jest sprawdze­nie czy rozwi­ja­jące się w maci­cy dziecko nie będzie obciążone wadą gene­ty­czną. Meto­da ta stanowi zatem połącze­nie diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej z testem na ojcost­wo. Do bada­nia — w zależnoś­ci od zas­tosowanej metody — pobiera się próbkę płynu owod­niowego (amniop­unkc­ja) lub frag­ment kos­mów­ki (biop­s­ja kos­mów­ki). Część pozyskanego mate­ri­ału bada się pod kątem chorób gene­ty­cznych, część przekazu­je się z kolei do bada­nia ojcost­wa. Test na ojcost­wo przy okazji badań diag­nos­ty­cznych to koszt rzę­du 2500 zł.

Ze wzglę­du na niewielkie ryzyko powikłań, diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych nie wykonu­je się rutynowo, a jedynie wtedy, gdy lekarz prowadzą­cy ciążę stwierdzi taką konieczność.

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018