Nie udaje ci się dotrzymać noworocznych postanowień? Odpowiedzi szukaj w DNA

DNA a zdrowie

Nie prze­sadz­imy mówiąc, że o najważniejszych aspek­tach życia człowieka decy­du­ją geny. Bo prze­cież wygląd zapisany jest w kodzie gene­ty­cznym. Od genów zależeć będzie w dużej mierze to na jakie choro­by zapad­niemy w przyszłoś­ci. Wresz­cie geny będą nam pod­powiadały jaką dietę powin­niśmy stosować, aby nie przy­tyć. Warto o tym pamię­tać robiąc noworoczne postanowienia.

Chcesz schudnąć w nowym roku? Pokaż nam swój genotyp!

Schud­nę”! To sztan­darowe postanowie­nie noworoczne więk­szoś­ci Polaków, głównie pań. Która z nas wraz z początkiem sty­cz­nia nie obiecy­wała sobie, że zrzu­ci parę zbęd­nych kilo­gramów? Nieste­ty wielu kobi­etom nie uda­je się dotrzy­mać słowa. I to nie z powodu bezczyn­noś­ci czy objada­nia się, lecz z powodu genów. Tak przy­na­jm­niej sądzi część naukow­ców. Okazu­je się, że „geny otyłoś­ci” ist­nieją naprawdę. Nosi­cielst­wo niek­tórych mutacji gene­ty­cznych zwięk­sza w pewnym stop­niu praw­dopodobieńst­wo otyłoś­ci. Takim gen­em będzie np. gen FTO. Czyn­nik gene­ty­czny nie jest jed­nak w tym przy­pad­ku czyn­nikiem decy­du­ją­cym. Najważniejszą rolę odgry­wa tutaj środowisko, a więc nasza akty­wność fizy­cz­na i to co jemy. Wmaw­ian­ie sobie, że „otyłość mam w genach, więc i tak nie schud­nę” nie powin­no być więc pretek­stem do niezdrowego try­bu życia. Nie u wszys­t­kich osób tzw. dieta „mniej żreć” przynosi jed­nak zad­owala­jące efek­ty. Fachow­cy uważa­ją, że oso­by otyłe powin­ny uza­leżnić swo­ją dietę od typu „genu otyłoś­ci”, który posi­ada­ją. W prze­ci­wnym razie nie uda im się osiągnąć wymar­zonej, szczupłej syl­wet­ki. Mówiąc o genach i odchudza­niu warto wspom­nieć również o tzw. gen­odiecie – diecie, która w Polsce jest jeszcze czymś nowym, a którą sto­su­ją najwięk­sze gwiazdy Hol­ly­wood.

Plan żywieniowy zgodny z Twoim DNA. Czym jest genodieta?

Czym jest genodieta Gen­odi­eta, zwana inaczej dietą DNA albo dietą gene­ty­czną opiera się na dopa­sowa­niu jadłospisu pac­jen­ta do jego kodu gene­ty­cznego. Pole­ga na wye­lim­i­nowa­niu z diety szkodli­wych pro­duk­tów żywnoś­ciowych oraz włącze­niu tych, które będą miały korzyst­ny wpływ na orga­nizm człowieka. I to konkret­nego człowieka, bo gen­odi­eta jest dietą bard­zo indy­wid­u­al­ną, podob­nie zresztą jak ludzkie DNA. Plan żywieniowy ukła­da się na pod­staw­ie wyników bada­nia DNA pac­jen­ta.

Dietę zgod­ną z pro­filem gene­ty­cznym sto­su­je wiele pol­s­kich cele­bry­tek, w tym Joan­na Kru­pa Agniesz­ka, Szulim czy Kasia Cichopek. Na gen­odi­etę skusiła się też ponoć sama Jes­si­ca Alba.

Otyłość nie jest jed­nak jedynym prob­le­mem zdrowot­nym, w którym udzi­ał mają wadli­we geny. Ist­nieje wiele mutacji gene­ty­cznych zwięk­sza­ją­cych predys­pozy­c­je do roz­wo­ju chorób.

Planujesz w nowym roku założyć rodzinę? Sprawdź swoją skłonność do zakrzepicy

Bo na zakrzepicę powin­ny szczegól­nie uważać właśnie kobi­ety w ciąży, gdyż może ona doprowadz­ić do odkle­je­nia się łożys­ka, obu­mar­cia pło­du, spowol­nienia jego roz­wo­ju, a nawet wywołać poronie­nie czy zespół Dow­na. Podat­ność na zakrzepicę wzras­ta u nosi­cieli mutacji genu pro­trom­biny, MTHFR, V Lei­den, PAI-1 czy V R2. Mówimy wtedy o trom­bofil­ii wrod­zonej, czyli skłon­noś­ci do zakrzepów uwarunk­owanej gene­ty­cznie. Przed zajś­ciem w ciążę lub też w jej trak­cie dobrze jeśli kobi­eta sprawdzi czy nie posi­a­da, które­jś z ww. mutacji. Może to zro­bić przy pomo­cy prostego bada­nia DNA. Dzię­ki temu zwięk­szy swo­je szanse na ciąże bez kom­p­likacji i szczęśli­wy poród.

Chcesz zadbać o zdrowie w nowym roku. Zrób test na mutacje BRCA1 i BRCA2

BRCA1 i BRCA2 a rak piersi

Bada­nia gene­ty­czne na obec­ność mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 to najpop­u­larniejsze spośród wszys­t­kich testów predys­pozy­cji do raka. U nosi­cielek tych mutacji praw­dopodobieńst­wo roz­wo­ju nowot­woru pier­si czy jajni­ka wzras­ta kilkukrot­nie, dlat­ego powin­ny one częś­ciej niż inne pac­jen­t­ki pod­dawać się badan­iom kon­trol­nym. Mowa tu również o tych pac­jen­tkach, których mat­ki, bab­cie, a także dal­sze krewne chorowały na wspom­ni­ane nowot­wory. Zmu­towany gen jest bowiem częs­to przekazy­wany z pokole­nia na pokole­nie.

Geny kształtują nasze życie. Czy noworoczne postanowienia mają sens?

Geny w dużym stop­niu ksz­tał­tu­ją nasze życie, to nie ule­ga wąt­pli­woś­ci. Decy­du­ją nie tylko o naszym wyglądzie zewnętrznym, ale też umiejęt­noś­ci­ach, tal­en­cie i upodoba­ni­ach. Sko­ro więc żyje­my według ściśle określonego planu, zapisanego geno­typ­ie, to czy robi­e­nie noworocznych postanowień typu: „schud­nę” ma sens? Prze­cież mając gene­ty­czne predys­pozy­c­je do otyłoś­ci powin­niśmy być z góry skazani na porażkę. Tak jed­nak nie jest. Stwierd­zona w trak­cie bada­nia gene­ty­cznego skłon­ność do jakiejś choro­by: zakrzepicy, raka pier­si czy też otyłoś­ci, nie musi jeszcze oznaczać, że na nią zapad­niemy. Jest to jed­nak sza­le­nie ważne gdy chodzi o pro­fi­lak­tykę tych chorób. Rozpoz­nanie trom­bofil­ii u ciężarnej kobi­ety pozwali zas­tosować odpowied­nie lecze­nie, przez co pac­jen­t­ka być może uniknie powikłań takich jak wady pło­du czy poronie­nie. Pac­jen­t­ka ze zdi­ag­no­zowaną mutacją w genie BRCA1 będzie z kolei bardziej zmo­ty­wowana co wykony­wa­nia badań kon­trol­nych, które mogą wykryć raka we wczes­nym sta­di­um i ura­tować jej życie.

Zan­im więc spisze­my listę noworocznych postanowień, posłucha­jmy najpierw o czym mówią do nas nasze geny. To w nich zna­jdziemy być może odpowiedź na pytanie o przyszłe zdrowie czy choć­by szanse na dziecko. Zna­jąc swój geno­typ real­iza­c­ja wielu noworocznych planów stanie się o dużo łatwiejsza.

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 14/01/2016, Data aktualizacji: 22/02/2016