Zestaw do badania ojcostwa dostępny w polskich aptekach!

Zestaw do badania ojcostwa

W połowie 2012 roku fir­ma testD­NA uru­chomiła nowy kanał dys­try­bucji zestawów do tes­tu na ojcost­wo w postaci aptek. Zestawy dostęp­ne są od ręki już w pon­ad 100 aptekach na tere­nie całego kra­ju, a lista tych aptek będzie stale się pow­ięk­szać.

Wiele osób uważa, że wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo wiąże się z wiz­ytą w lab­o­ra­to­ri­um, gdzie na miejs­cu zostanie pobrany mate­ri­ał w postaci krwi. Jed­nak od wielu lat do tes­tu pry­wat­nego wyko­rzys­tu­je się wymaz z wewnętrznej strony policzka,który pac­jent może pobrać samodziel­nie. Do tego celu służy spec­jal­ny zestaw, który do tej pory wysyłany był do klien­ta pocztą lub dostar­czany poszczegól­nym placówkom medy­cznym.

Marcin Jaworek, prezes testD­NA, przyz­nał, że pomysł wprowadzenia zestawów do aptek to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Spore zain­tere­sowanie ze strony klien­tów praw­dopodob­nie wyni­ka z dużej wygody odbioru zestawu oraz z tego, że moż­na zachować dyskrecję. Dlat­ego też celem firmy jest pod­wo­je­nie licz­by współpracu­ją­cych z nią aptek. Aktu­al­ną listę aptek Klien­ci mogą zobaczyć na stron­ie fir­mowej testD­NA.

Pry­wat­ny test na ojcost­wo to skuteczne rozwiązanie dla wszys­t­kich niepewnych mężczyzn. Wynik tes­tu jest pewny i jed­noz­naczny, ponieważ potwierdza ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,9999% lub je wyk­lucza w 100%.

4 lutego 2013

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016