Celiakia – objawy choroby są różnorodne

celiakia objawy

Bóle brzucha, afty, zmęcze­nie, depres­ja, ane­mia… Celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu – u każdego chorego może mieć inny prze­bieg. Z tego powodu diag­nos­ty­ka celi­akii na pod­staw­ie objawów jest tak trud­na, więc konieczny jest test DNA.

Celiakia – objawy celiakii pełnoobjawowej

Ten typ celi­akii doty­czy ok. 10% chorych i jest najbardziej charak­terysty­czny. Zwyk­le doty­ka dzieci, kobi­ety w ciąży i oso­by starsze, jed­nak tego rodza­ju symp­to­my mogą wys­tąpić u każdego chorego. Objawy doty­czą układu pokar­mowego i są to m.in. bóle brzucha, biegun­ki, wymio­ty, wzdę­cia, zaparcia, utra­ta apety­tu czy niedoży­wie­nie.

Celiakia – objawy celiakii skąpoobjawowej

Więk­szość chorych na celi­ak­ię doty­ka właśnie ten typ choro­by, inaczej zwany niemym. Celi­akia objawy są niecharak­terysty­czne i nieoczy­wiste. Należą do nich m.in. ane­mia, afty w jamie ust­nej, przewlek­le zmęcze­nie, spadek libido, huśtaw­ki nas­tro­jów, prob­le­my skórne, depres­ja, ast­ma, bóle głowy, osteo­poroza czy niedobo­ry wit­a­min i min­er­ałów.

Celiakia – objawy celiakii ukrytej

Ten rodzaj celi­akii nie daje widocznych objawów, cho­ci­aż u chorego wys­tępu­ją geny odpowiedzialne za celi­ak­ię i prze­ci­w­ci­ała we krwi. Celi­akia ukry­ta jest wstępem do celi­akii skąpo- lub pełnoob­ja­wowej i może uak­ty­wnić się np. pod wpły­wem ciąży, dużego stre­su czy spad­ku odpornoś­ci.

Celiakia – objawy wiążą się z wyniszczeniem organizmu

Celi­akia jest chorobą autoa­gresy­wną, która pole­ga na niepraw­idłowym reagowa­niu na gluten. Chory – po dostar­cze­niu tego skład­ni­ka – zaczy­na mieć prob­le­my z jeli­ta­mi. Zosta­ją zde­grad­owane kosm­ki jeli­towe – wypust­ki, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie wit­a­min, min­er­ałów i innych skład­ników. Jed­nocześnie w jeli­tach ma miejsce stan zapal­ny. Te wszys­tkie czyn­ni­ki powodu­ją niedobo­ry ważnych sub­stancji, a więc i opisane wyżej objawy.

Celiakia – objawy występują u Ciebie? Zrób test DNA

Celi­akii nie należy lekce­ważyć, ponieważ nielec­zona nie tylko powodu­je szereg nieprzy­jem­nych – a nierzad­ko i niebez­piecznych – objawów, ale też zwięk­sza ryzyko nowot­woru. Aby sprawdz­ić, czy doty­czy Cię ten prob­lem i ewen­tu­al­nie wye­lim­i­nować gluten, możesz wykon­ać test DNA w kierunku genów, które odpowiada­ją za celi­ak­ię. Ich brak oznacza bowiem wyk­lucze­nie choro­by, a obec­ność jest wstępem do dal­szej diag­nos­ty­ki.

Data publikacji: 06/09/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018