Co różni prywatne badanie ojcostwa od badania sądowego?

Chcesz wykon­ać badanie ojcost­wa, ale nie pod­jąłeś w tym Badania ojcostwa

kierunku jeszcze żad­nych kroków, bo zastaw­iasz się czy wybrać badanie pry­watne czy sądowe? Musisz wiedzieć, że oba testy opier­a­ją się na tej samej metodzie anal­izy DNA, a jedy­na różni­ca tkwi w sposo­bie pobiera­nia próbek. Zarówno pry­watne, jak i sądowe bada­nia ojcost­wa jed­noz­nacznie rozstrzy­ga­ją czy mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka.  

 

 

Badania ojcostwa – prywatne są dla tych, którym zależy na komforcie i dyskrecji

To badanie ojcost­wa jest przez­nac­zone dla osób, którym wynik anal­izy ma służyć wyłącznie do celów pry­wat­nych (mężczyz­na wykonu­je badanie ojcost­wa dla włas­nej wiedzy i nie chce go wyko­rzysty­wać w sądzie). Real­iza­c­ja takiego bada­nia ojcost­wa – począwszy od pobra­nia próbek, a skończy­wszy na otrzy­ma­niu wyniku – może odbyć się kore­spon­den­cyjnie. Pier­wszym krok­iem na drodze do pewnego ustal­e­nia ojcost­wa jest zamówie­nie zestawu testowego, a następ­nie pobranie próbek. Klient ma w tej kwestii dużą dowol­ność. DNA moż­na wyi­zolować z wymazu z policz­ka, zużytej chus­tecz­ki higien­icznej, gumy do żucia, niedopał­ka papierosa czy szk­lan­ki. Po pobra­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego od siebie i dziec­ka (uczest­nict­wo mat­ki nie jest konieczne) klient wysyła wszys­tkie prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um, a po kilku dni­ach otrzy­mu­je wynik z infor­ma­cją o potwierdze­niu lub wyk­lucze­niu ojcost­wa.

Badania ojcostwa – sądowe są dla tych, którzy ubiegają się o swoje prawa

Tego typu bada­nia ojcost­wa dedykowane są osobom, które chcą przy pomo­cy otrzy­manego wyniku dochodz­ić swoich praw przed wymi­arem spraw­iedli­woś­ci, np. uniknąć płace­nia ali­men­tów na nie swo­je dziecko, albo ubie­gać o należą­cy się im spadek. Testy na ojcost­wo do celów sądowych wyma­ga uczest­nict­wa mat­ki dziec­ka, odby­wa się więc zawsze z udzi­ałem co najm­niej 3 osób (śmierć mat­ki dziec­ka stanowi wyjątek od tej reguły). Prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego w postaci wymazu z policz­ka najczęś­ciej pobiera pielęg­niar­ka w przez­nac­zonym do tego celu punkcie pobrań. Robi to w obec­noś­ci eksper­ta ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, pełniącego funkcję biegłego sądowego, który poręcza wiary­god­ność pochodzenia wszys­t­kich mate­ri­ałów. Na miejs­cu w placów­ce tożsamość uczest­ników bada­nia ojcost­wa musi zostać zwery­fikowana, dlat­ego na pobranie trze­ba się udać z ważny­mi doku­men­ta­mi: dowo­dem oso­bistym, prawem jazdy, a w przy­pad­ku dziec­ka, skró­conym odpisem aktu urodzenia.

Data publikacji: 27/07/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018