Badanie na ojcostwo cena – czy rodzaj próbki DNA ma wpływ na koszt analizy

badanie na ojcostwo cena

Do tes­tu na ojcost­wo nada­je się tak naprawdę każ­da prób­ka, która zaw­iera DNA badanej oso­by. Może nią być zarówno wymaz ze środ­ka jamy ust­nej (wymaz z policz­ka), włosy z cebulka­mi, przy­bo­ry toale­towe w postaci szc­zotecz­ki do zębów czy maszyn­ki do gole­nia, jak również  cała lista innych mate­ri­ałów. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wszys­tkie prób­ki trak­towane są tak samo, a ich rodzaj nie wpły­wa na cenę bada­nia.

Badanie na ojcostwo cena – dlaczego w niektórych laboratoriach za analizę „mikrośladów” zapłacisz więcej?

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp.z o.o. ma ogromne doświad­cze­nie w anal­i­zowa­niu nawet najbardziej niety­powych próbek. Dla pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um nie ma więc znaczenia, jakie rodza­je mate­ri­ałów dostar­cza­ją im klien­ci. Wszys­tkie są bowiem dla nich tak samo dobre  (pozwala­ją na 100% wyk­lucze­nie ojcost­wa lub potwierdze­nie go z praw­dopodobieńst­wem wyższym niż 99,9999%), w związku tym anal­izu­je się je w pod­sta­wowej cenie.

Nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące bada­nia na ojcost­wo mogą jed­nak pochwal­ić się tak dużym doświad­cze­niem w anal­i­zowa­niu niety­powych źródeł DNA. Trze­ba zwró­cić uwagę na fakt, że ich zbadanie wyma­ga trochę więk­szego zaan­gażowa­nia ze strony lab­o­ran­tów i uży­cia lep­szej jakoś­ci odczyn­ników. Powodu­je to, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria w Polsce albo w ogóle nie pode­j­mu­ją się anal­izy tego rodza­ju próbek (lub ich lista jest moc­no okro­jona), albo anal­izu­ją, ale za dopłatą. W tym przy­pad­ku w pod­sta­wowej cenie badany jest najczęś­ciej tylko wymaz z policz­ka.

Badanie na ojcostwo cena – jakie czynniki decydują o tym, ile zapłacisz za analizę?

Badanie na ojcost­wo cena — cena tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa zależy przede wszys­tkim od rodza­ju bada­nia, a nie od tego jaki typ prób­ki został w nim wyko­rzys­tany. Przykład­owo, sądowe badanie na ojcost­wo jest droższe od pry­wat­nego, ponieważ wyma­ga zaan­gażowa­nia dodatkowych osób. Prób­ki pobiera bowiem lekarz lub diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny w placów­ce medy­cznej. Do wyniku dołączana jest również opinia biegłego sądowego. Do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo prób­ki możesz pobrać we włas­nym zakre­sie – w dowol­nym miejs­cu i cza­sie. Może w nim uczest­niczyć również mniejsza licz­ba badanych – 2, a nie 3, tak jak w przy­pad­ku tes­tu sądowego.

Badanie na ojcostwo cena –  te czynniki zwiększają koszt badania, ale sprawiają, że wynik jest pewny!

Test na ojcost­wo zawsze warto wykon­ać na postaw­ie 24 mark­erów gene­ty­cznych. Za badanie oparte na anal­izie 16 zapłacisz może mniej, jed­nak wiary­god­ność  wyniku takiego bada­nia będzie niższa, zwłaszcza jeśli bierze w nim udzi­ał tylko ojciec i dziecko. Musisz wiedzieć, że przy uczest­nictwie 2 osób gwarancję pewnego wyniku daje tylko anal­iza 24 mark­erów DNA. Badanie będzie również droższe, jeśli wykonu­je je lab­o­ra­to­ri­um z cer­ty­fikatem ISO  oraz takie, które do wyniku dołącza pro­file gene­ty­czne badanych. Zwięk­szać cenę będzie pon­ad­to ubez­piecze­nie próbek oraz pod­wój­na kon­tro­la wyniku w przy­pad­ku wyk­luczenia ojcost­wa (badanie wykony­wane jest wtedy dru­gi raz!). Wszys­tkie te ele­men­ty generu­ją może dodatkowe kosz­ty. Warto jed­nak pamię­tać, że mają one ogrom­ny wpływ na pewność wyniku. A prze­cież właśnie o to chodzi w tes­tach na ojcost­wo – aby rezul­tat anal­izy nie pozostaw­iał najm­niejszych wąt­pli­woś­ci.

Data publikacji: 21/11/2016, Data aktualizacji: 07/12/2018