Nietolerancja glutenu objawy skórne — czy występują u Ciebie?

Nietolerancja glutenu objawy skórne

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, czyli celi­akia, częs­to objaw­ia się wysyp­ką, podrażnie­niem i inny­mi tego typu dolegli­woś­ci­a­mi. Może również powodować zaostrze­nie objawów innych chorób, m.in. AZS. U niek­tórych osób wys­tępu­je też choro­ba Dühringa — „skór­na postać celi­akii”. Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne — jak nielec­zona celi­akia może wpły­wać na skórę?

Nietolerancja glutenu objawy skórne

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, jeśli nie jest odpowied­nio lec­zona, może mieć znaczny wpływ na stan skóry. Może wiązać się z:

  • wys­tąpi­e­niem objawów, np. wysyp­ki, podrażnienia, wyprysków, swędzenia czy krostek;
  • zaostrze­niem objawów innych chorób skórnych, np. AZS (atopowego zapale­nia skóry) czy łuszczy­cy. To dlat­ego, że celi­akia częs­to towarzyszy innym schorzeniom, dzi­ała­jąc w ukryciu. Tym­cza­sem wiąże się z niepraw­idłowym wchła­ni­an­iem m.in. sub­stancji akty­wnych z podawanych leków, co powodu­je obniże­nie skutecznoś­ci ter­apii np. AZS;
  • chorobą Dühringa, którą nazy­wa się „skórną postacią celi­akii” . To schorze­nie, które częs­to mylone jest właśnie z AZS.

Nietolerancja glutenu objawy skórne — choroba Dühringa

Choro­ba Dühringa objaw­ia się m.in. obec­noś­cią rumienia, grudek, drob­nych pęcherzyków czy nadżerek. Pojaw­ia­ją się one najczęś­ciej w zgię­ci­ach sta­wowych, na poślad­kach czy łopatkach. Cho­ci­aż to trwała nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne łudzą­co podob­ne są do symp­tomów związanych z AZS. To w wielu przy­pad­kach powodu­je prob­le­my z odpowied­nią diag­nos­tyką i lecze­niem.

Przy choro­bie Dühringa mogą wys­tąpić też inne objawy wys­tępu­jące przy celi­akii, m.in. ane­mia, prob­le­my gas­tryczne czy niedobo­ry skład­ników odży­w­czych.

Nietolerancja glutenu objawy skórne — ważna odpowiednia diagnostyka

Każdy z nas wie, że objawy skórne są nie tylko nieprzy­jemne, ale też nieko­rzyst­nie wpły­wa­ją na wygląd — a tym samym poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Warto więc pamię­tać o odpowied­niej diag­nos­tyce — tylko wykrycie rzeczy­wis­tej przy­czyny prob­lemów i praw­idłowe lecze­nie pomoże popraw­ić stan skóry.

Jeśli za wysyp­kę, krost­ki, podrażnie­nie i inne nieprzy­jemne dolegli­woś­ci odpowia­da trwała nietol­er­anc­ja glutenu, konieczne będzie prze­jś­cie na dietę elimin­u­jącą ten skład­nik. Diag­nos­ty­ka celi­akii (także jej skórnej postaci) jest kilkue­tapowa. Na początku warto wykon­ać bada­nia DNA — aby zachorować, niezbędne są predys­pozy­c­je gene­ty­czne. Ich brak pozwala prak­ty­cznie wyk­luczyć chorobę, a ich obec­ność do pod­stawa do dal­szej diag­nos­ty­ki, przede wszys­tkim badań krwi.

Data publikacji: 26/09/2018, Data aktualizacji: 15/03/2019