Męczą Cię biegunki? To może być celiakia

biegunki

Biegun­ki, wzdę­cia czy bóle brzucha mogą świad­czyć o trwałej nietol­er­ancji glutenu – celi­akii. Nieste­ty tylko 5% chorych zda­je sobie sprawę ze swo­jego stanu zdrowia. Resz­ta naraża się nie tylko na biegun­ki, ale też raka jeli­ta, depresję czy inne niebez­pieczne powikła­nia. Tym­cza­sem wystar­czy prosty test DNA, żeby znów cieszyć się życiem!

Biegunki – jeden z objawów nieleczonej celiakii

Dlaczego wys­tępu­ją? Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na. Jeśli cho­ru­jesz, gluten dzi­ała na Two­je jeli­ta toksy­cznie, ataku­jąc kosm­ki jeli­towe. W Twoich jeli­tach ma więc miejsce ciągły stan zapal­ny, który wywołu­je właśnie kłopo­ty z ukła­dem pokar­mowym (np. biegun­ki, wzdę­cia, zaparcia, wymio­ty czy bóle brzucha). Tego typu prob­le­my wys­tępu­ją u ok. 10% chorych.

Nie tylko biegunki… Inne objawy celiakii

Warto również zdawać sobie sprawę, że kosm­ki jeli­towe odpowiada­ją za przyswa­janie skład­ników odży­w­czych (w tym wit­a­min i min­er­ałów). Zde­grad­owane nie mogą tego robić, co powodu­je niebez­pieczne niedobo­ry. U wielu chorych kończą się one m.in. depresją, niepłod­noś­cią, ast­mą, bóla­mi głowy, wypadaniem włosów, afta­mi w jamie ust­nej czy ane­mią.

Czy Twoje biegunki powoduje celiakia? Wykonaj test DNA

Najlepiej to właśnie od bada­nia gene­ty­cznego rozpocząć diag­nos­tykę. Dlaczego? Celi­akia może wys­tąpić tylko u osób, które mają określone geny (HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8). Taki test wykry­je, czy są obec­ne również u Ciebie.

Jeśli nie – choro­ba zostanie wyk­luc­zona. Jeśli nato­mi­ast masz nieprzy­jemne objawy (m.in. biegun­ki) i dodat­ni wynik bada­nia DNA, ist­nieje wysok­ie praw­dopodobieńst­wo, że to celi­akia. Pamię­taj, że ta choro­ba może być dziedz­icz­na, dlat­ego najlepiej prze­badać całą rodz­inę, by chronić zdrowie blis­kich.

Biegunki – pozbądź się ich i ciesz się życiem

Im szy­b­ciej lekarz postawi diag­nozę, a Ty rozpoczniesz lecze­nie, tym szy­b­ciej pozbędziesz się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Dzię­ki temu nie tylko wye­limin­u­jesz m.in. upor­czy­we biegun­ki, ale też zmniejszysz ryzyko wys­tąpi­enia nowot­woru jeli­ta.

W przy­pad­ku celi­akii ter­apia opiera się o całkow­itą elim­i­nację glutenu, co pozwala napraw­ić zniszc­zoną błonę ślu­zową i pozbyć się stanu zapal­nego. Najlepiej wprowadz­ić ją pod okiem diete­ty­ka, który ułoży zbi­lan­sowany jadłospis.

Data publikacji: 05/09/2017