Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową?

Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową?

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na, w przy­pad­ku której chorzy nie toleru­ją glutenu – biał­ka zawartego w zbożach. Spoży­wanie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten wywołu­je wiele objawów począwszy od bólów brzucha, prob­lemów ze szk­li­wem zęb­nym, niedoborów wagi i wzros­tu u dzieci, skończy­wszy na ane­mii, cukrzy­cy i zaburzeń funkcjonowa­nia tar­czy­cy.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Wiele osób uważa, że wystar­czy wyco­fać z diety pro­duk­ty „mączne”, aby wszelkie objawy, jakie do tej pory nękały chorego ustąpiły. Rzeczy­wiś­cie, wyco­fanie glutenu z diety to jedyne i skuteczne lekarst­wo dla chorych na celi­ak­ię. Niem­niej jed­nak, po pier­wsze pac­jent powinien zostać na początku zdi­ag­no­zowany pod kątem celi­akii a po drugie powinien zostać uświadomiony na tem­at pro­duk­tów, które mogą zaw­ier­ać gluten. A w tym przy­pad­ku sprawa nie jest taka oczy­wista.

.

Gluten oprócz typowych pro­duk­tów bazu­ją­cych na mące pszen­nej, żyt­niej i razowej, zawarty jest również w kaszach (man­na, kuskus, jęczmi­en­na), gumach do żucia, parówkach, pasztetach, chip­sach, lodach, budy­ni­ach czy też gorszej jakoś­ci wędli­nach, ser­ach i jogur­tach. Tak więc, nim dany pac­jent prze­jdzie na restryk­cyjną dietę bezg­lutenową powinien mieć postaw­ioną praw­idłową diag­nozę.

Celi­akia do tej pory była diag­no­zowana na pod­staw­ie wys­tępowa­nia objawów, wykry­wa­nia prze­ci­w­ci­ał antygli­a­dynowych oraz antyen­domys­jal­nych oraz biop­sji jeli­ta cienkiego. Jed­nakże badanie poziomu prze­ci­w­ci­ał nie zawsze daje wiary­god­ny obraz zwłaszcza u osób starszych jak i tych prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Z kolei biop­s­ja jeli­ta cienkiego jest zabiegiem inwazyjnych i niechęt­nie decy­du­ją się na nią rodzi­cie małych dzieci.

Celiakia jest chorobą genetyczną

Jako że celi­akia należy do grupy chorób gene­ty­cznych, naukow­cy kil­ka lat temu opra­cow­ali bada­nia, które wykry­wa­ją u pac­jen­tów dwa typy genów HLA DQ2 i HLA DQ8, odpowiedzial­nych za rozwój celi­akii. U osób nie posi­ada­ją­cych tych genów moż­na prak­ty­cznie w 100% wyk­luczyć ryzyko roz­wo­ju celi­akii. Z kolei oso­by posi­ada­jące te geny, u których dodatkowo wys­tępu­ją objawy celi­akii mogą już mieć częs­to postaw­ioną diag­nozę.

Zobacz: Test DNA w kierunku celi­akii »

W tym roku testy DNA na celi­ak­ię zostały ofic­jal­nie zarekomen­dowane przez między­nar­o­dowe ośrod­ki naukowe jako jed­na ze stan­dar­d­owych metod wyko­rzysty­wanych w diag­no­zowa­niu celi­akii.

4 grud­nia 2012

Powrót


Chętnie doradzimy

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 04/12/2018