Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię

Celiakia a kosmetyki

Pod­czas ostat­niego sym­pozjum Amerykańskiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego zwró­cono uwagę na brak dokład­nych infor­ma­cji na tem­at składu kos­me­tyków. Kos­me­ty­ki, które zaw­ier­a­ją gluten, nie są spec­jal­nie znakowane, co może mieć istotne znacze­nie dla osób chorych na celi­ak­ię.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.
Dr Marie L. Borum z Uni­w­er­syte­tu Waszyn­g­tona twierdzi, że korzys­tanie z niedokład­nie oznakowanych kos­me­tyków, przez­nac­zonych zwłaszcza do pielę­gnacji twarzy i ust, może przy­czynić się do nieoczeki­wanej ekspozy­cji na gluten. Prowad­zone przez nią bada­nia były po częś­ci spowodowane przez jed­ną z jej pac­jen­tek — 28-let­nią kobi­etę cho­ru­ją­ca na celi­ak­ię, u której po uży­ciu bal­samu do ciała reklam­owanego jako „nat­u­ral­ny”, nasil­iły się objawy choro­by. Trud­no określić czy gluten był jed­nym ze skład­ników bal­samu, ale objawy u pac­jen­t­ki ustąpiły po zaprzes­ta­niu stosowa­nia tego kos­me­tyku.

Ta sprawa pokazu­je, jak wiele do życzenia pozostaw­ia kwes­t­ia znakowa­nia pro­duk­tów. W cza­sie badań pod lupę wzię­to 10 najwięk­szych firm kos­me­ty­cznych w USA. Tylko 2 z nich dostar­cza­ły wycz­er­pu­ją­cych infor­ma­cji doty­czą­cych składu danych pro­duk­tów. W 4 fir­ma­ch na 10 infor­ma­c­ja o skład­nikach zawartych w kos­me­tykach w ogóle nie była dostęp­na, nie wspom­i­na­jąc już o znakowa­niu obec­noś­ci glutenu czego żad­na z 10 firm nie wykony­wała.

Znakowanie kos­me­tyków zaw­ier­a­ją­cych gluten tak, jak robi się to w przy­pad­ku żywnoś­ci, może mieć istotne znacze­nie dla chorych na celi­ak­ię. Nieoz­nakowane kos­me­ty­ki mogą bowiem przy­czynić się do zaostrzenia objawów choro­by.

20 mil­ionów ludzi na całym świecie cho­ru­je na celi­ak­ię, jest też cała rzesza osób, u których celi­akia nie została dotąd praw­idłowo zdi­ag­no­zowana. Celi­akia to poważ­na choro­ba pole­ga­ją­ca na trwałej nietol­er­ancji glutenu. U chorych po spoży­ciu glutenu pojaw­ia­ją się bóle brzucha, wzdę­cia jak również niedokr­wis­tość spowodowana niedo­borem żelaza, cukrzy­ca czy choro­by tar­czy­cy. Objawy celi­akii nie zawsze są jed­noz­naczne, dlat­ego też cza­sa­mi trud­no tę chorobę praw­idłowo zdi­ag­no­zować. Jedynym skutecznym sposobem leczenia celi­akii jest unikanie nawet jak najm­niejszych iloś­ci glutenu.

Powrót


Chętnie doradzimy

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 21/01/2019