CeliakiaCeliakia w Wielkiej Brytanii

Jak sugeru­ją najnowsze wyni­ki badań, pomiędzy rok­iem 1990 a 2011, licz­ba zachorowań na celi­ak­ię w Wielkiej Bry­tanii uległa aż czterokrot­ne­mu wzros­towi.

Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną, wywołaną przez gluten. Znaleźć go może­my przede wszys­tkim w zbożach, takich jak żyto, jęczmień czy pszeni­ca. Nietol­er­anc­ja glutenu przy­czy­nia się do wys­tąpi­enia wielu uciążli­wych dolegli­woś­ci. Poza tym nielec­zona celi­akia może doprowadz­ić do bezpłod­noś­ci, osteo­porozy i raka jeli­ta grubego. Najskuteczniejszą metodą wal­ki z chorobą jest zas­tosowanie u pac­jen­ta diety bezg­lutenowej. Eksper­ci wierzą, że wzrost licz­by osób, u których stwierd­zono celi­ak­ię jest wynikiem lep­szej diag­nos­ty­ki, a nie fak­ty­cznym wzrostem licz­by chorych.

Wielu niezdiagnozowanych

Naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu w Not­ting­ham przeanal­i­zowali dane zebrane w lat­ach 1990–2011, aby dowiedzieć się ile w tym cza­sie przy­pad­ków choro­by trzewnej zostało rzeczy­wiś­cie stwierd­zonych. W roku 1990 licz­ba ta wynosiła 5,2 na 100 tysię­cy osób, nato­mi­ast w roku 2011 już 19,1 na 100 tysię­cy prze­badanych. Wcześniejsze testy sug­erowały, że 1% pop­u­lacji może cier­pieć na to schorze­nie, przy czym zdi­ag­no­zowanych było tylko 0, 25% chorych. Wskazy­wało to, jak wielu Bry­tyjczyków nawet nie zdawało sobie sprawy ze swo­jego stanu.

Jak pod­kreśla­ją eksper­ci, ¾ niez­di­ag­no­zowanych pac­jen­tów to około 500 tysię­cy osób. Statysty­ki te są szoku­jące i wyma­ga­ją naty­ch­mi­as­towych dzi­ałań. Naukow­cy zauważa­ją jed­nak pozy­ty­wne zmi­any, jakie zaszły w diag­nos­tyce choro­by trzewnej na przestrzeni ostat­nich dwóch dekad, za które odpowiedzialne są dokład­niejsze i bardziej dostęp­ne testy, umożli­wia­jące wykrycie tej właśnie uciążli­wej choro­by. Obec­ność celi­akii u badanego pac­jen­ta moż­na stwierdz­ić na pod­staw­ie pobranych próbek krwi. Jest to meto­da znacznie łatwiejsza w wyko­na­niu i mniej inwazyj­na od tych, jakie stosowano dawniej.

Więk­sza świado­mość społecz­na, lep­sza diag­nos­ty­ka

W ostat­nich 20 lat­ach społecz­na świado­mość na tem­at ist­nienia celi­akii znacznie wzrosła, naukow­cy z kolei nieustan­nie stara­ją się opra­cowywać nowsze, skuteczniejsze i o wiele tańsze metody badań. Niek­tórzy spec­jal­iś­ci dopa­tru­ją innych bardziej eko­nom­icznych aspek­tów wynika­ją­cych z tego zjawiska. Lep­sza diag­nos­ty­ka medy­cz­na oraz zwięk­sze­nie licz­by osób ze stwierd­zoną celi­ak­ią spowodu­je, że popyt na pro­duk­ty bezg­lutenowe, dostęp­ne w wielu bry­tyjs­kich super­mar­ke­tach diame­tral­nie wzrośnie.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Powrót

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019