Nowinki i ciekawostki ze świata genetyki

W tym dziale zna­jdą Państ­wo aktu­alne wiado­moś­ci i artykuły o gene­tyce. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

 


20 maja 2014, tagi: celi­akia, celi­akia objawy

 Celiakia w Wielkiej Brytanii

Jak sugeru­ją najnowsze wyni­ki badań, pomiędzy rok­iem 1990 a 2011, licz­ba zachorowań na celi­akię w Wielkiej Bry­tanii uległa aż czterokrot­nemu wzros­towi (…). Naukow­cy z Uni­w­er­sytetu w Not­ting­ham przeanal­i­zowali dane zebrane w lat­ach 1990–2011, aby dowiedzieć się ile w tym cza­sie przy­pad­ków choro­by trzewnej zostało rzeczy­wiś­cie stwierd­zonych. W roku 1990…

Czy­taj całość


13 maja 2014, tagi: zdrowie człowieka, bada­nia DNA

Zmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka Zmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka

Cho­ciaż powszech­nie uważa się, że nasze chro­mo­somy są sto­sunkowo sta­bilne i w ciągu całego życia nie ule­gają przemi­anom, to jak twierdzą naukow­cy z Mon­tre­alu, mate­riał gene­ty­czny zna­j­du­jący się w mito­chon­dri­ach, a więc spec­jal­nych struk­tu­rach wchodzą­cych w skład komórek naszego orga­nizmu, ule­ga ciągłym mody­fikacjom, co w kon­sek­wencji może mieć wpływ na…

Czy­taj całość


 

7 maja 2014, tagi: test na hpv

FDA zatwierdziło nowy test na HPV FDA zatwierdziło nowy test na HPV

Agenc­ja Żywnoś­ci i Leków (ang. Food and Drug Admin­is­tra­tion, w skró­cie FDA) zatwierdz­iła ostat­nio pier­wszy test DNA na wirusa bro­daw­czaka ludzkiego, przy­czy­ni­a­jącego się do roz­woju raka szyj­ki maci­cy. Test ten, określany jako Cobas HPV Test przez­nac­zony jest dla kobi­et od 25 roku życia. Jak wyni­ka ze statystyk, dzię­ki prowad­zonym w lat­ach 1955–1992 badan­iom…

Czy­taj całość


7 czer­w­ca 2013, tagi: test na hpv

Michael Douglas zaatakowany przez wirusa HPV Michael Douglas zaatakowany przez wirusa HPV

Ostat­nie wypowiedzi akto­ra na tem­at przy­czyn raka, ziden­ty­fikowanego u niego w gar­dle, wywołały spore zamieszanie wśród osób, które do tej pory nie były świadome, że coś takiego jak rak gardła może wys­tępować. A na dodatek rak spowodowany sek­sem oral­nym wprowadz­ił niepokój zwłaszcza wśród osób akty­wnie prak­tyku­ją­cych tę for­mę sek­su. Do tej pory uważano, że…

Czy­taj całość


28 maja 2013, tagi: gene­ty­ka, bada­nia DNA

Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź!

Jeśli odważyłeś się pójść na siłown­ię i sukcesy­wnie wal­czysz z nad­mi­arem kilo­gramów ale nieste­ty nie widzisz znaczą­cych efek­tów — odpowiedź może tkwić w Twoich genach! Gene­ty­cy twierdzą, że DNA jest kluczem do zdol­noś­ci sportowych i dzię­ki temu stworzyli test wskazu­ją­cy czy dana oso­ba bardziej nada­je się do mara­tonów czy krótkodys­tan­sowych sprint­ów. Koniec…

Czy­taj całość


16 maja 2013, tagi: gene­ty­ka, bada­nia DNA

Czy za otyłość możemy winić nasze geny? Czy za otyłość możemy winić nasze geny?

Nie tylko twój wygląd zakodowany jest w genach, ale również to jak możesz zareagować na dietę, a tym samym utracić wagę. Różnice, które wstępu­ją wśród ludzi spraw­ia­ją, że jesteśmy wyjątkowi. Ta wyjątkowość doty­czy również tego, że dwie oso­by będące na tej samej diecie i sto­su­jące ten sam plan ćwiczeń w różnym tem­pie tracą wagę. Masz prob­lem ze zrzuce­niem…

Czy­taj całość


4 lutego 2013, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, badanie DNA

zestaw do badanai ojcostwa Zestaw do badania ojcostwa dostępny w polskich aptekach!

W połowie 2012 roku fir­ma testD­NA uru­chomiła nowy kanał dys­try­bucji zestawów do tes­tu na ojcost­wo w postaci aptek. Zestawy dostęp­ne są od ręki już w pon­ad 100 aptekach na tere­nie całego kra­ju, a lista tych aptek będzie stale się pow­ięk­szać. Wiele osób uważa, że wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo wiąże się z wiz­ytą w lab­o­ra­to­ri­um, gdzie na miejs­cu zostanie pobrany mate­ri­ał w…

Czy­taj całość


4 lutego 2013, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Test na ojcostwo w ciąży Ustalenie ojcostwa jeszcze w czasie ciąży?

Stan­dar­d­owo test na ojcost­wo przeprowadzany jest po urodze­niu dziec­ka. Niem­niej jed­nak w niek­tórych przy­pad­kach ustal­e­nie ojcost­wa możli­we jest jeszcze w cza­sie ciąży. Skuteczność takiego bada­nia i tym samym pewność wyniku jest taka sama jak w przy­pad­ku badań DNA przeprowadzanych po urodze­niu dziec­ka – powyżej 99,99% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz 100%…

Czy­taj całość


4 grud­nia 2012, tagi: celi­akiaceli­akia objawy

Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową?

Wiele osób uważa, że wystar­czy wyco­fać z diety pro­duk­ty „mączne”, aby wszelkie objawy, jakie do tej pory nękały chorego ustąpiły. Rzeczy­wiś­cie, wyco­fanie glutenu z diety to jedyne i skuteczne lekarst­wo dla chorych na celi­ak­ię. Niem­niej jed­nak, po pier­wsze pac­jent powinien zostać na początku zdi­ag­no­zowany pod kątem celi­akii a po drugie powinien zostać uświadomiony na…

Czy­taj całość


9 listopa­da 2012, tagi: zespół Gilber­ta

Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

 Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

Pomi­mo tego, że jest to choro­ba łagod­na i częs­to wykry­wana przy­pad­kowo, to jest wpisana do wykazu chorób i ułom­noś­ci stosowanego w celu orzeka­nia w sto­sunku do kandy­datów ubie­ga­ją­cych się o przyję­cie m.in. do zawodowej służ­by wojskowej. W częś­ci poświę­conej chorobom układu pokar­mowego zna­j­du­ją się 2 pozy­c­je: okre­sowa hiper­biliru­bine­mia oraz przewlekła…

Czy­taj całość


5 październi­ka 2012, tagi: celi­akiaceli­akia objawy

Depresja u osób z celiakią Depresja u osób z celiakią?

U osób chorych na celi­ak­ię oprócz typowych objawów, takich jak bóle brzucha, biegun­ki, ane­mia czy też cukrzy­ca typu 1 mogą wys­tąpić także zaburzenia neu­ro­log­iczne oraz objawy chorób psy­chicznych. Celi­akia może powodować różnego rodza­ju uszkodzenia ner­wów obwodowych, dlat­ego też u pac­jen­tów z celi­ak­ią mogą pojaw­ić się ner­wice, depres­je czy też padacz­ka…

Czy­taj całość


25 wrześ­nia 2015, tagi: wirus HPV

Czy cytologia może zastąpić test HPV? Czy cytologia może zastąpić test HPV?

W celu określe­nia ryzy­ka zachorowa­nia na raka szyj­ki maci­cy, który rozwi­ja się w efek­cie dłu­gotr­wałego zakaże­nia wirusem HPV wyko­rzysty­wane są zarówno cytolo­gia jak i test HPV. Oba bada­nia są ze sobą częs­to mylone i umieszczane do jed­nego wor­ka. Niem­niej jed­nak cytolo­gia oraz test na obec­ność wirusa HPV charak­teryzu­je się nieco innym przez­nacze­niem. Bada­nia…

Czy­taj całość


17 sierp­nia 2012, tagi: celi­akiaceli­akia objawy

Chorzy z celiakią cierpią na osteoporozę

 Chorzy z celiakią cierpią na osteoporozę

Kiedyś przy­puszczano, że osteo­poroza u osób z celi­akią jest wynikiem właśnie złego wchła­nia wap­nia, niem­niej jed­nak ta opinia uległa zmi­anie po bada­ni­ach przeprowad­zonych przez szkoc­kich naukow­ców. Okaza­ło się, że w prze­biegu celi­akii dochodzi do bardziej skom­p­likowanego pro­ce­su. Chorzy na celi­akię pro­dukują spec­jalne prze­ci­w­ci­ała, które ataku­ją białko zwane…

Czy­taj całość


3 sierp­nia 2012, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Badania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem Badania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem

Po raz dru­gi fir­mie testD­NA został przyz­nany cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Gene­ty­ki Sądowej ISFG, który stanowi potwierdze­nie wiedzy naukowej w zakre­sie anal­iz gene­ty­cznych. Cer­ty­fikat ISFG przyz­nawany jest zazwyczaj Zakładom Medy­cyny Sądowej jako potwierdze­nie skutecznoś­ci wykony­wanych przez nie badań DNA na ojcost­wo. Fir­ma testD­NA Sp. z o.o. po raz…

Czy­taj całość


17 sierp­nia 2012, tagi: celi­akiaceli­akia objawy

Migreny u chorych na celiakię Migreny u chorych na CELIAKIĘ?

Naukow­cy z Insty­tu­tu Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego Colum­bia ustalili, że  praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia migren u chorych na celi­ak­ię jest znacznie więk­sze niż u osób zdrowych. Neu­ro­log­iczne objawy, które wstępowały w prze­biegu celi­akii były już wielokrot­nie opisy­wane przez naukow­ców prak­ty­cznie od 1960 r. Jed­nakże w tym przy­pad­ku badacze wzięli pod uwagę…

Czy­taj całość


4 czer­w­ca 2012, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Bezpłatny test na ojcostwo

 Bezpłatny test DNA na ojcostwo

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA i stac­ja telewiz­yj­na TVN wspól­nie zre­al­izu­ją pro­gram poświę­cony badan­iom DNA. Jeśli chci­ałbyś w nim wys­tąpić i móc BEZPŁATNIE wykon­ać test na ojcost­wo wyślij swo­je zgłosze­nie! W pro­gramie mogą wziąć udzi­ał pary z dzieć­mi…

Czy­taj całość


4 maja 2012, tagi: wirus HPV

Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry! Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry!

W Jour­nal of Infec­tious Dis­eases opub­likowano wyni­ki badań, które potwierdza­ją iż oso­by, które kiedykol­wiek miały bro­daw­ki płciowe mogą mieć zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju niek­tórych typów nowot­worów takich jak np.: niecz­er­ni­akowy rak skóry. Bro­daw­ki narządów płciowych wywoły­wane są przez określone typy wirusa HPV, które cza­sami mogą prowadz­ić do pow­sta­nia raka.…

Czy­taj całość


24 kwiet­nia 2012, tagi: wirus HPV

Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi

Na początku kwiet­nia na łamach mag­a­zynu Health­Day News opub­likowano infor­ma­cję na tem­at wzros­tu zachorowań na raka wys­tępu­jącego w okol­i­cy głowy i szyi, a spowodowanego zakaże­niem wirusem HPV. Stosowane przez naukow­ców ogólne określe­nie „rak głowy i szyi” doty­czy takich typów nowot­woru jak: rak jamy nosowej, rak zatok, rak warg, rak jamy ust­nej, rak…

Czy­taj całość


16 kwiet­nia 2012, tagi: chlamy­dia 

Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis

 Zbyt mało kobi­et bada się na obec­ność Chlamy­dia Tra­choma­tis

Według najnowszych danych opub­likowanych przez Reuters, tylko 38% amerykańs­kich kobi­et pomiędzy 15–25 rok­iem życia pod­da­je się corocznym badan­iom na obec­ność bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis. Tym­cza­sem tylko w 2010r. w USA odno­towano 1,3 mil­ionów nowych przy­pad­ków zakażeń. W Polsce również mówi się o cichej epi­demii chlamy­di­al­nej. Dlaczego cichej?

Czy­taj całość


 27 mar­ca 2012, tagi:celi­akiaceli­akia objawy

Badania DNA rekomendowane do wykrywania celiakii Badania DNA rekomendowane do wykrywania celiakii

W sty­czniu 2012 roku Europe­jskie Sto­warzysze­nie Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) ofic­jal­nie zarekomen­dowało bada­nia gene­ty­czne w wykry­wa­niu celi­akii. Co więcej, nowe sposo­by diag­nos­ty­czne w określonych przy­pad­kach sugeru­ją możli­wość rezy­gnacji z biop­sji jeli­ta cienkiego. Jest to dość istot­na infor­ma­c­ja dla wielu pac­jen­tów, którzy…

Czy­taj całość


7 mar­ca 2012, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Badanie ojcostwa u bliźniąt wykazało różnych ojców Badanie ojcostwa u bliźniąt wykazało różnych ojców

Nie częs­to zdarza się żeby bliźnię­ta posi­adały dwóch różnych bio­log­icznych ojców. Do tej pory w cza­sie trady­cyjnego usta­la­nia ojcost­wa ziden­ty­fikowano zaled­wie kil­ka takich przy­pad­ków na całym świecie. Z medy­cznego punk­tu widzenia jest to możli­we, ale tylko w określonych sytu­ac­jach: Wcza­sie owu­lacji kobi­eta pro­duku­ją­ca 2 jajecz­ka gotowe do zapłod­nienia odby­wa sto­sunek…

Czy­taj całość


4 sty­cz­nia 2012, tagi:celi­akiaceli­akia objawy

Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię? Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię?

Trady­cyjne piwo zaw­iera gluten, który jest niebez­pieczny dla chorych na celi­ak­ię. Dlat­ego też niek­tóre mar­ki udostęp­ni­a­ją spec­jalne piwa z niską zawartoś­cią wspom­ni­anej wyżej frakcji biał­ka. Pojaw­ia się jed­nak pytanie czy jest to tylko chwyt mar­ketingowy czy rzeczy­wisty fakt? Bada­nia prowad­zone przez Amerykanów wskaza­ły, że ten spec­jalny typ piwa może zaw­ierać wyso­ki…

Czy­taj całość


12 grud­nia 2011, tagi: celi­akiaceli­akia objawy

Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię

Pod­czas ostat­niego sym­pozjum Amerykańskiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego zwró­cono uwagę na brak dokład­nych infor­ma­cji na tem­at składu kos­me­tyków. Kos­me­ty­ki, które zaw­ier­a­ją gluten, nie są spec­jal­nie znakowane, co może mieć istotne znacze­nie dla osób chorych na celi­ak­ię. Dr Marie L. Borum z Uni­w­er­syte­tu Waszyn­g­tona twierdzi, że korzys­tanie z niedokład­nie …

Czy­taj całość


25 październi­ka 2011, tagi: wirus HPV,

Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV?

Wirus HPV, który do tej pory był uznawany za główną przy­czynę raka szyj­ki maci­cy, może być zaan­gażowany również w rozwój chorób ser­ca. Jour­nal of Amer­i­can Col­lege of Car­di­ol­o­gy opub­likował ostat­nio raport, z którego wyni­ka, że kobi­ety zarażone wirusem HPV 2 do 3 razy częś­ciej zapada­ją na zawał ser­ca lub udar mózgu w porów­na­niu z kobi­eta­mi niezain­fekowany­mi HPV

Czy­taj całość


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 06/09/2018