Chlamydia Trachomatis -
skuteczna i pewna diagnoza

Zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia Tra­choma­tis może dotknąć w zasadzie każdą z nas. Ryzykiem obciążona jest każ­da kobi­eta akty­w­na sek­su­al­nie. Doty­czy to w głównej mierze jed­nak młodych ludzi poniżej 25 roku życia.


Zakażenie chlamydialne


Bak­te­ria Chlamy­dia przenos­zona jest z człowieka na człowieka drogą płciową, w cza­sie poro­du lub przez bezpośred­ni kon­takt z zakażoną osobą. Wczes­na diag­noza obec­noś­ci chlamy­dii pozwala skutecznie wal­czyć z zakaże­niem elimin­u­jąc ryzyko groźnych powikłań takich jak: poronieniaprob­le­my z zajś­ciem w ciążę, bezpłod­ność, bolesne stany zapalne oraz wiele innych.

.

Wykonaj badanie na Chlamydię Trachomatis jeśli:

 • wys­tępu­ją u ciebie nawraca­jące stany zapalne pochwy i szyj­ki maci­cy
 • masz nadżerkę
 • masz niety­powe upławy
 • wys­tępu­je u Ciebie ból pod­czas sto­sunku
 • wys­tępu­ją u Ciebie bóle w pod­brzuszu lub bóle placów na odcinku lędźwiowym
 • miałeś(-aś) wielu part­nerów sek­su­al­nych przy czym pamię­taj, że zakaże­nie może być spowodowane już poje­dynczym kon­tak­tem sek­su­al­nym
 • u Two­jego partnera/partnerki wys­tępu­je zapale­nie dróg moc­zowo — płciowych, np. cew­ki moc­zowej
 • wys­tępu­je u Ciebie obrzęk jąder, zapale­nie nają­drzy lub gruc­zołu krokowego
 • u Two­jego partnera/partnerki wykry­to zakaże­nie Chlamy­dią
 • poroniłaś kil­ka razy
 • masz prob­le­my z zajś­ciem w ciążę
.

 

 

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017