FDA zatwierdziło nowy test na HPVFDA zatwierdziło nowy test na HPV

Agenc­ja Żywnoś­ci i Leków (ang. Food and Drug Admin­is­tra­tion, w skró­cie FDA) zatwierdz­iła ostat­nio pier­wszy test DNA na wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego, przy­czy­ni­a­jącego się do roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy. Test ten, określany jako Cobas HPV Test przez­nac­zony jest dla kobi­et od 25 roku życia.

Badania w kierunku HPV stosowane do tej pory

Jak wyni­ka ze statystyk, dzię­ki prowad­zonym w lat­ach 1955–1992 badan­iom prze­siewowym w kierunku raka szyj­ki maci­cy, licz­ba zgonów spowodowanych tym nowot­worem spadła praw­ie o 70 %. Obec­nie sto­su­je się dwa rodza­je badań, które pozwala­ją wykryć raka szyj­ki maci­cy. Pier­wszym z nich jest tzw. cytolo­gia płyn­na — LBC (Liq­uid Based Cytol­ogy). Badanie to wykony­wane jest przez położną lub lekarza w gabinecie gineko­log­icznym i pole­ga na pobra­niu wymazu z szyj­ki maci­cy za pomocą spec­jal­nej szc­zotecz­ki. Mate­ri­ał wysyła się następ­nie do lab­o­ra­to­ri­um w celu wykrycia ewen­tu­al­nych niepraw­idłowoś­ci. Innym równie częs­to wykony­wanym badaniem jest tzw. PAP, który również pole­ga na pobra­niu wymazu z szyj­ki maci­cy. Jak zaz­nacza sama Agenc­ja nowy test ma stanow­ić kole­jną alter­naty­wną metodę wykry­wa­nia nowot­woru.

Skuteczny i bezpieczny test na HPV

Test Cobas opra­cow­any przez fir­mę Roche Mol­e­c­u­lar Sys­tems jest w stanie wykryć aż 14 różnych rodza­jów wirusa HPV wysok­iego ryzy­ka, a w szczegól­noś­ci wirusy 16 i 18, które są odpowiedzialne za rozwój 70% nowot­worów raka szyj­ki maci­cy. W przy­pad­ku, gdy test potwierdzi u pac­jen­t­ki obec­ność wirusa 16 lub 18 będzie ona kierowana na kol­poskopię w celu dal­szej diag­nos­ty­ki. Badanie to pozwala dokład­niej przyjrzeć się powierzch­ni szyj­ki maci­cy przy pomo­cy spec­jal­nego urządzenia. Jeśli nato­mi­ast test wykry­je którekol­wiek z 12 pozostałych szczepów HPV, pac­jen­t­ka skierowana zostanie na badanie PAP, którego wynik określi dopiero czy potrzeb­na będzie kol­poskopia.

Choć test został zatwierd­zony przez FDA już w roku 2011, był on wykony­wany jako uzu­pełnie­nie tes­tu PAP. Najnowsze bada­nia dowiodły jed­nak, że może on być stosowany samodziel­nie w diag­nos­tyce raka szyj­ki maci­cy u kobi­et od 25 roku życia.

Bada­nia przeprowad­zone przez fir­mę Roche na pon­ad 40,000 kobi­et pokazu­ją, że test ten jest nie tylko skuteczny, ale i całkowicie bez­pieczny. Wszys­tkie uczest­nicz­ki zostały pod­dane bada­niu przy uży­ciu tes­tu Cobas, jak również PAP. Nieza­leżnie od tego, czy wynik był pozy­ty­wny czy negaty­wny, kole­jnym krok­iem było wyko­nanie u nich kol­poskopii oraz biop­sji tkan­ki pochodzącej z szyj­ki maci­cy. Następ­nie wyni­ki biop­sji zostały porów­nane z wynika­mi tes­tu Cobas oraz PAP. Bada­nia te potwierdz­iły, że nowy test na HPV jest w stanie bard­zo dokład­nie stwierdz­ić obec­ność szczepu 16 i 18.

Jak określił jeden z członków Agencji Żywnoś­ci i Leków, test ten powinien być pod­sta­wowym narzędziem służą­cym do prowadzenia prze­siewowych badań w kierunku wykry­wa­nia raka szyj­ki maci­cy, będą­cym skuteczną i bez­pieczną alter­naty­wą dla stosowanych doty­chcza­sowo metod diag­nos­ty­cznych.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Powrót

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019