Ustalenie ojcostwa już w czasie ciąży

Ustalenie ojcostwa już w czasie ciążyStan­dar­d­owo testy na ojcost­wo przeprowadzane są po urodze­niu dziec­ka. Niem­niej jed­nak w niek­tórych przy­pad­kach ustal­e­nie ojcost­wa możli­we jest jeszcze w cza­sie ciąży. Skuteczność takiego bada­nia i tym samym pewność wyniku jest taka sama jak w przy­pad­ku badań DNA przeprowadzanych po urodze­niu dziec­ka – powyżej 99,999% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz 100% przy jego wyk­lucze­niu.

Współczes­na biotech­nolo­gia dostar­cza nam narzędzi umożli­wia­ją­cych bez­pieczne ustal­e­nie ojcost­wa jeszcze na etapie pre­na­tal­nym. Jest to możli­we dzię­ki anal­izie komórek pło­du krążą­cych w krwio­biegu mat­ki. Bada­nia DNA moż­na również wykon­ać przy okazji badań diag­nos­ty­cznych tzn. amniop­unkcji i biop­sji kos­mów­ki.

Zobacz porad­nik: Ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży

Innowacyjna, nowatorska i całkowicie bezpieczna metoda

Możli­we jest również ustal­e­nie ojcost­wa przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nej, całkowicie bez­piecznej metody opaten­towanej przez naszego zagranicznego part­nera. Testy te wykony­wane są na tere­nie całej Europy oraz w USA. Skuteczność bada­nia i tym samym pewność wyniku wynosi pon­ad 99,99% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz 100% przy wyk­lucze­niu. W przy­pad­ku tej metody pobier­ana jest krew od mat­ki oraz ojca. Nie ma możli­woś­ci anal­i­zowa­nia mikrośladów. Jej zaletą jest jed­nak całkowite bez­pieczeńst­wo dla dal­szego prze­biegu ciąży.

Kiedy można wykonać test na ojcostwo w ciąży?

Wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo możli­we jest już po 9 tygod­niu ciąży (w przy­pad­ku innowa­cyjnego, niein­wazyjnego bada­nia ojcost­wa) oraz ok. 13–16 tygod­nia ciąży w przy­pad­ku ustal­e­nia ojcost­wa wykony­wanego przy okazji badań diag­nos­ty­cznych.

Ustalenie ojcostwa przy okazji badań diagnostycznych wykonywanych w trakcie ciąży

Ustalenie ojcostwa przy okazji badań diagnostycznych w czasie ciążyJeśli pac­jen­t­ka zostanie zak­wal­i­fikowana do wyko­na­nia amniop­unkcji lub biop­sji kos­mów­ki (bada­nia pre­na­talne) możli­we jest wyko­rzys­tanie pobranego mate­ri­ału (płynu owod­niowego lub frag­men­tów kos­mów­ki) do ustal­e­nia ojcost­wa. Testy te obar­c­zone są pewnym ryzykiem (ok. 0,3–1% według Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego) dlat­ego powin­ny być wykony­wane przez doświad­c­zonego lekarza. Wów­czas ryzyko jest zni­welowane do min­i­mum. W pon­ad 99% przy­pad­ków amniop­unkc­ja i biop­s­ja kos­mów­ki nie powodu­ją negaty­wnych skutków ubocznych dla dal­szego roz­wo­ju pło­du.

UWAGA! Do tes­tu wyko­rzys­tu­je się płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki (mate­ri­ał od dziec­ka), wymaz z policz­ka pobrany od mat­ki oraz wymaz z policz­ka albo mikroślad (włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa itp.) od ojca..

Płat­ność za oba bada­nia może zostać rozłożona również na raty. O szczegóły zapy­taj naszego kon­sul­tan­ta! Jeśli mają Państ­wo dodatkowe pyta­nia doty­czące tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży, zaprasza­my do kon­tak­tu.

4 lutego 2013

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 04/12/2018