Test na ojcostwo w ciąży przy okazji badań diagnostycznych

Ustal­e­nie ojcost­wa jest możli­we jeszcze w cza­sie ciąży pod­czas pre­na­tal­nych badań diag­nos­ty­cznych takich jak amniop­unkc­ja i biop­s­ja kos­mów­ki. Jeżeli pac­jen­t­ka zostanie zak­wal­i­fikowana do ich wyko­na­nia, pobiera się płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki. Wyi­zolowane z nich DNA dziec­ka porównu­je się z próbka­mi pobrany­mi od mat­ki i potenc­jal­nego ojca, co pozwala jed­noz­nacznie i wiary­god­nie ustal­ić stopień bio­log­icznego pokrewieńst­wa  między nimi.

 

Test ojcostwa w ciąży Czy ustalenie ojcostwa w ciąży jest pewne

Skuteczność takiego bada­nia jest taka sama jak w przy­padku badań DNA przeprowadzanych po urodze­niu dziec­ka. Uzysku­je się wynik, który potwierdze­nie ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,9999% lub wyk­lucza je ze 100% pewnoś­cią. 

Od kiedy można zrobić test ojcostwa

Test na ojcost­wo moż­na zro­bić już między 11–14 tygod­niem ciąży w przy­pad­ku biop­sji kos­mów­ki i po 15 tygod­niu ciąży w przy­pad­ku amniop­unkcji.

Czy test na ojcostwo w czasie ciąży jest bezpieczny

Pobranie próbek w cza­sie pre­na­tal­nych badań diagn­sty­cznych powin­no być przeprowad­zone przez doświad­c­zonych spec­jal­istów. W 99% przy­pad­ków nie wiąże się ono z negaty­wnym wpły­wem na rozwój dziec­ka i ciążę, jed­nak zgod­nie z dany­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w około 0,3–1% przy­pad­ków może dojść do utraty ciąży. Badanie może zostać wyko­nane tylko w przy­pad­ku, gdy pac­jen­t­ka zostanie do niego zak­wal­i­fikowana. Zobacz też: niein­wazyjny test na ojcost­wo w ciąży »

 

Na czym polega test ojcostwa w ciąży w czasie badań diagnostycznych

test-na-ojcostwoDo tes­tu wyko­rzys­tuje się prób­ki od dziec­ka w postaci płynu owod­niowego lub frag­men­tu kos­mów­ki, prób­ki od mat­ki w postaci wymazów z policz­ka oraz prób­ki od potenc­jal­nego ojca — wymazy z policz­ka lub prób­ki nie­s­tandar­d­owe takie jak włosy z cebulka­mi, plamy krwi, golar­ka czy niedopałek papierosa czy­taj więcej »

W próbkach zna­j­du­je się DNA, którego anal­iza pozwala uzyskać pro­file gene­ty­czne badanych osób. Pro­fil gene­ty­czny jest zwany również “gene­ty­cznym odciskiem pal­ca” i jest unikalny dla każdego człowieka (wyjątek stanow­ią bliźnię­ta jed­no­ja­jowe). Dzię­ki porów­na­niu pro­fili moż­na określić bio­log­iczne pokrewieńst­wo, co pozwala na jed­noz­naczne potwierdze­nie bądź wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcost­wa.

Prób­ki pochodzące od dziec­ka pobiera się w cza­sie amniop­unkcji lub biop­sji kos­mów­ki 

Badanie amniop­unkcji pole­ga na pobra­niu płynu owod­niowego z otoczenia dziec­ka. Zna­j­du­ją się w nim komór­ki pło­du pochodzące z owod­ni, ze skóry, układu moc­zowo-płciowego i pokar­mowego. Płyn pobiera się strzykawką poprzez nakłu­cie igłą pęcherza płodowego pod kon­trolą ultra­sono­gra­fu. Amniop­unkc­ja jest obec­nie najczęś­ciej wykony­wanym diag­nos­ty­cznym badaniem pre­na­tal­nym, głównie ze wzglę­du na najm­niejsze ryzyko powikłań.

Biop­s­ja tro­foblas­tu (kos­mów­ki) z kolei pole­ga na pobra­niu frag­men­tu kos­mów­ki również pod kon­trolą USG. Pobiera się go przez nakłu­cie igłą powłok brzusznych lub przez cewnik wprowadzany przez szyjkę do maci­cy.

.

Testy na ojcsotwo w ciąży Ile kosztuje test na ojcostwo w ciąży

Cena bada­nia DNA na ojcost­wo przy okazji badań pre­na­tal­nych to 1947 zł -2500 zł. Płat­ność może zostać rozłożona nawet na 60 niskoopro­cen­towanych rat — o szczegóły zapy­taj kon­sul­tan­ta. Cen­nik »

 Jak zrobić badanie DNA na ojcostwo w ciąży

W tym celu najlepiej skon­tak­tować się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie, aby umówić ter­min wiz­y­ty w placów­ce medy­cznej w dogod­nej dla Państ­wa lokaliza­cji. Samo badanie nie wyma­ga spec­jal­nego przy­go­towa­nia. Od mat­ki i od potenc­jal­nego ojca stan­dar­d­owo pobiera się wymazy z policz­ka czy­taj więcej »

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 29/06/2015, Data aktualizacji: 30/01/2019