isfgBadania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem ISFG

Po raz dru­gi testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. został przyz­nany cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Gene­ty­ki Sądowej ISFG, który stanowi potwierdze­nie wiedzy naukowej w zakre­sie anal­iz gene­ty­cznych.

Cer­ty­fikat ISFG przyz­nawany jest zazwyczaj Zakładom Medy­cyny Sądowej jako potwierdze­nie skutecznoś­ci wykony­wanych przez nie badań DNA na ojcost­wo. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. po raz pier­wszy otrzy­mała tenże cer­ty­fikat jako jedyny pry­wat­ny pod­miot ofer­u­ją­cy bada­nia ojcost­wa na pol­skim rynku w 2009 roku. To najlep­szy dowód na wysoką jakość ofer­owanych usług oraz nieustanne doskonale­nie po to, aby sprostać oczeki­wan­iom nawet najbardziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów.

Przyz­nanie cer­ty­fikatu ISFG to dla nas wiel­ki zaszczyt, ponieważ pod­kreśla, że jesteśmy tak samo wiary­god­ni jak Zakłady Medy­cyny Sądowej. Jakość ofer­owanych przez nas badań nie zmieniła się, niem­niej jed­nak otrzy­manie tak ważnego cer­ty­fikatu jest doku­mentem poświad­cza­ją­cym o naszej nieza­wod­noś­ci. Zarówno Klien­ci indy­wid­u­al­ni, jak i insty­tuc­je Państ­wowe zle­ca­jąc nam badanie mogą spać spoko­jnie.” — mówi Prezes Lab­o­ra­to­ri­um Marcin Jaworek.

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne pod­da­ją się ciągłym kon­trolom, tak aby uzyskać atesty potwierdza­jące jakość wykony­wanych usług. Liczne cer­ty­fikaty staw­ia­ją lab­o­ra­to­ri­um w dobrym świ­etle, a Klien­ci zle­ca­ją­cy bada­nia mają pewność, że otrzy­ma­ją wynik niebudzą­cy żad­nych zas­trzeżeń.

Zobacz cer­ty­fikat w pełnej wer­sji

Powrót

.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 29/11/2018