Badanie ojcostwa u bliźniąt wskazało różnych ojców

Badanie ojcostwa u bliźniąt wskazało różnych ojców

Nieczęs­to zdarza się żeby bliźnię­ta posi­adały dwóch różnych bio­log­icznych ojców. Do tej pory w cza­sie trady­cyjnego usta­la­nia ojcost­wa ziden­ty­fikowano zaled­wie kil­ka takich przy­pad­ków na całym świecie. Z medy­cznego punk­tu widzenia jest to możli­we, ale tylko w określonych sytu­ac­jach:
  • Wcza­sie owu­lacji kobi­eta pro­duku­ją­ca 2 jajecz­ka gotowe do zapłod­nienia odby­wa sto­sunek sek­su­al­ny z dwoma mężczyz­na­mi, w bard­zo krótkim odstępie cza­sowym.
  • Na kil­ka dni przed owu­lacją kobi­eta odby­wa sto­sunek płciowy z jed­nym mężczyzną, którego nasie­nie pozosta­je do cza­su wypro­dukowa­nia jajecz­ka a w okre­sie owu­lacji odby­wa kole­jny sto­sunek z innym mężczyzną. Przy czym warunk­iem koniecznym do zajś­cia takiej sytu­acji jest wypro­dukowanie przez kobi­etę przy­na­jm­niej 2 jajeczek w jed­nym cyk­lu.
  • Na wczes­nym etapie ciąży dochodzi do dodatkowej owu­lacji i to jajeczko może zostać zapłod­nione nasie­niem innego mężczyzny. 

Jeśli dane lab­o­ra­to­ri­um przymierza się do ustal­e­nia ojcost­wa bliźniąt trze­ba wiedzieć przede wszys­tkim czy bliźnię­ta są dwu czy jed­no­ja­jowe. Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe posi­ada­ją iden­ty­czne DNA gdyż jed­no jajeczko zapłod­nione przez jeden plem­nik, dzieli się następ­nie na dwa. Z kolei w przy­pad­ku bliźniąt dwu­ja­jowych bada­nia DNA wskazu­ją na 2 różne pro­file gene­ty­czne dzieci ponieważ każde z jajeczek zosta­je zapłod­nione przez inny plem­nik.

Nie zawsze klient zle­ca­ją­cy test na ustal­e­nie ojcost­wa jest pewien czy badane bliźnię­ta są jed­no czy dwu­ja­jowe. Dlat­ego dla bez­pieczeńst­wa i wiary­god­noś­ci infor­ma­cji zawsze rekomen­du­je­my włącze­nie do bada­nia mate­ri­ału od obu bliźniąt.

Dla tych z Państ­wa, którzy są zain­tere­sowani bardziej fachową lit­er­aturą na tem­at bada­nia ojcost­wa u bliźniąt posi­ada­ją­cych dwóch różnych ojców, odsyłamy Państ­wa do artykułu: Pater­ni­ty Iden­ti­fi­ca­tion in Twins with Dif­fer­ent Fathers, dostęp­nego pod adresem http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8064269 (dostęp do artykułu jest płat­ny, wyni­ka to z poli­ty­ki bib­liote­ki PubMed).

7 mar­ca 2012

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 29/11/2018