Migreny u chorych na celiakię?Migreny u chorych na celiakię?

Naukow­cy z Insty­tu­tu Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego Colum­bia ustalili, że  praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia migren u chorych na celi­ak­ię jest znacznie więk­sze niż u osób zdrowych.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

 

Neu­ro­log­iczne objawy, które wstępowały w prze­biegu celi­akii były już wielokrot­nie opisy­wane przez naukow­ców prak­ty­cznie od 1960 r. Jed­nakże w tym przy­pad­ku badacze wzięli pod uwagę obec­ność innych zależnych warunk­ów. Wiele osób cier­pi na chorobę Crohn’a oraz wrzodziejące zapale­nie okrężni­cy. Obie choro­by mogą powodować ata­ki biegun­ki, krwaw­ienia z odby­tu, gorączkę czy utratę masy ciała.

Naukow­cy prze­badali w sum­ie 700 pac­jen­tów, którzy na początku odpowiedzieli na szereg pytań doty­czą­cych m.in. zdi­ag­no­zowa­nia u nich celi­akii lub  zapale­nia jelit, wys­tępowa­nia prob­lemów żywieniowych związanych z pokar­ma­mi zaw­ier­a­ją­cy­mi pszenicę czy bólów głowy, a także pale­nia tyto­niu, picia alko­holu oraz kawy i innych nawyków.

Przewlekłe bóle głowy u osób z celiakią

Z tej grupy usunię­to pac­jen­tów po urazach głowy i guzach mózgu oraz tych, którzy spoży­wali dzi­en­nie więcej niż 2 napo­je alko­holowe oraz pon­ad 4 fil­iżan­ki kawy. W ten sposób naukow­cy chcieli wye­lim­i­nować wszys­tkie czyn­ni­ki, które potenc­jal­nie mogły powodować bóle głowy. Z początkowej grupy anki­etowanych pozostało zatem 502 pac­jen­tów, którzy zostali pod­dani szczegółowym badan­iom. Okaza­ło się, że 188 pac­jen­tów było chorych na celi­ak­ię, 111 miało chorobę jelit, a 25 było wrażli­wych na gluten. Pozostałe 178 pac­jen­tów posłużyła jako gru­pa kon­trol­na.

Przewlekłe bóle głowy zgłosiło 56% pac­jen­tów wrażli­wych na gluten, 30% osób z celi­ak­ią i 23% osób cier­pią­cy­mi na choro­by jelit. Nieste­ty do tej pory naukow­cy nie wykryli mech­a­niz­mu, który mógł­by odpowiadać za migreny u tychże osób. Niek­wes­t­ionowane jest to, że bóle głowy u tej grupy pac­jen­tów wys­tępu­ją znacznie częś­ciej niż u osób zdrowych. Przy­puszcza się, że za ten stan rzeczy mogą być odpowiedzialne m.in. wyt­warzane w prze­biegu celi­akii prze­ci­w­ci­ała, które ataku­ją komór­ki mózgu.

Mniej więcej 1/3 pac­jen­tów z celi­ak­ią i osób wrażli­wych na gluten skarży się na bóle głowy. Po wprowadze­niu diety u wielu chorych zaob­ser­wowano znaczącą poprawę w częs­toś­ci i nasile­niu się objawów bólów głowy. Istotne jest to, aby każ­da oso­ba, która skarży się na bóle głowy została prze­badana również pod kątem celi­akii. Takie spostrzeże­nia naukow­cy zaprezen­towani na majowym posiedze­niu Sto­warzyszenia Neu­ro­log­icznego w Nowym Orleanie.

Celiakia — choroba trudna do zdiagnozowania

Celi­akia jest chorobą trud­ną w diag­nos­tyce gdyż niek­tóre z badań nie zawsze dają jed­noz­naczny wynik. Obec­nie stan­dar­d­owo przeprowadza się oznaczenia poziomu prze­ci­w­ci­ał oraz wykonu­je się biop­sję jeli­ta cienkiego — jed­nak jest to zabieg inwazyjny. Od tego roku świa­towe orga­ni­za­c­je zarekomen­dowały również wyko­rzys­tanie badań gene­ty­cznych określa­ją­cych obec­ność genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03) . Testy gene­ty­czne są bard­zo dobrym rozwiązaniem przy wyk­lucze­niu celi­akii, zwłaszcza u pac­jen­tów, u których wys­tępu­ją niespecy­ficzne objawy lub/i prze­by­wa­ją­cych od jakiegoś cza­su na diecie bezg­lutenowej.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Powrót

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019