Jak prawidłowo pobrać materiał do testu na ojcostwJak prawidłowo pobrać materiał do testu na ojcostwo?

Pobieranie mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo jest tak “proste jak mycie zębów” i całkowicie bezbolesne. Odby­wa się ono przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testD­NA, który moż­na zamówić już ter­az lub zakupić go w jed­nym z naszych punk­tów pobrań..

Mate­ri­ał do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać samodziel­nie w domowym zaciszu nie angażu­jąc osób trze­ci­ch — gwaran­tu­je to pełną dyskrecję.

.

Ważniejsze dane dotyczące pobierania materiału do testu na ojcostwo:

  • Czas potrzeb­ny na pobranie — do 20 sekund na osobę;
  • Niein­wazyj­na, bezbolesna meto­da pobra­nia — wymaz z błony ślu­zowej policz­ka;
  • Zestaw jest steryl­ny;
  • Nie spoży­wanie posiłku ani napo­jów na ok. 2 godziny przed pobraniem wymazu.

Jed­nocześnie uprze­jmie prosimy, aby przed pobraniem zapoz­nać się z instrukcją, którą otrzy­ma­cie Państ­wo razem z zestawem testD­NA. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pełną instrukcją.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016