Program UK NEQAS 2019 r.

Program UK NEQAS 2019

Fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. już po raz dru­gi bierze udzi­ał w pro­gramie UK NEQAS (Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics), którego celem jest zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci badań gene­ty­cznych z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. 

Cer­ty­fikaty UK NEQAS są potwierdze­niem pewnoś­ci badań w naszym lab­o­ra­to­ri­um, które wykony­wane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi.

Jak przebiega program kontrolujący jakość?

Do testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zosta­ją przesłane prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego. Wyni­ki anal­izy wraz z infor­ma­c­ja­mi na tem­at zas­tosowanej metody zosta­ją przesłane do UK NEQAS i pod­dane oce­nie wys­taw­ionej w rapor­cie.

 

Pro­gram trwa cały rok — UK NEQAS przesyła prób­ki 2 razy w ciągu roku, co daje pewność, że bada­nia gene­ty­czne są cały czas real­i­zowane według między­nar­o­dowych stan­dard­ów. Aktu­al­nie przys­tąpil­iśmy do pier­wszej tury w tegorocznym cyk­lu, czyli anal­izu­je­my pier­wszą par­tię próbek.

 

Zobacz cer­ty­fikat z udzi­ału w pro­gramie w 2018 roku

Czym zajmuje się organizacja UK NEQAS?

UK NEQAS z siedz­ibą w Wielkiej Bry­tanii ma pon­ad 40 lat doświad­czenia w prowadze­niu zewnętrznych kon­troli jakoś­ci (EQA). Zaj­mu­je się prowadze­niem zewnętrznej kon­troli badań real­i­zowanych w lab­o­ra­to­ri­ach diag­nos­ty­cznych (w tym gene­ty­cznych). Udzi­ał w oce­nie jakoś­ci prowad­zonej przez UK NEQAS oraz uzyskanie cer­ty­fikatu potwierdza­jącego poprawność real­i­zowanych badań potwierdza­ją, że dana placówka przeprowadza bada­nia w sposób wiary­god­ny i praw­idłowy.

 

Zobacz też:


Pro­gram UK NEQAS 2019
5 (100%) 1
Data publikacji: 19/04/2019, Data aktualizacji: 23/04/2019