5 lutego 2018 r.

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uzyskało certyfikat UK NEQAS

certyfikat uk neqastestD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięło udzi­ał w pro­gramie prestiżowej orga­ni­za­cji UK NEQAS, którego celem była zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci real­i­zowanych badań gene­ty­cznych w kierunku czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutacji genu pro­trom­biny. Efek­ty to cer­ty­fikat jakoś­ci wydawany przez tę orga­ni­za­cję i pewność, że bada­nia wykony­wane są według między­nar­o­dowych stan­dard­ów.

Certyfikat UK NEQAS – najwyższa jakość badań

Uzyskany cer­ty­fikat pozwala mieć pewność, że bada­nia w kierunku czyn­ni­ka V Lei­den i mutacji genu pro­trom­biny są w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykony­wane w praw­idłowy sposób. To również ofic­jalne potwierdze­nie kom­pe­tencji placów­ki oraz uznanie bezstron­noś­ci, nieza­leżnoś­ci i wiary­god­noś­ci w dzi­ała­niu.

 

Na czym pole­ga kon­tro­la? Kon­tro­la jakoś­ci pole­gała na oce­nie poprawnoś­ci wydawanych wyników. Do testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zostały przesłane 3 prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego, które następ­nie prze­badano. Wyni­ki anal­izy wraz z infor­ma­c­ja­mi na tem­at wyko­rzys­tanej metody zostały przesłane do UK NEQAS i pod­dane oce­nie. Orga­ni­za­c­ja przesyła po 3 prób­ki 3 razy do roku, aby mieć pewność, że bada­nia gene­ty­czne przez cały czas są real­i­zowane zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi.

Organizacja UK NEQAS

UK NEQAS (Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics) to nieza­leż­na jed­nos­t­ka z siedz­ibą w Wielkiej Bry­tanii, która zaj­mu­je się prowadze­niem zewnętrznej kon­troli badań real­i­zowanych w lab­o­ra­to­ri­ach diag­nos­ty­cznych (m.in. właśnie gene­ty­cznych).

 

Udzi­ał w oce­nie jakoś­ci prowad­zonej przez tę orga­ni­za­cję oraz uzyskanie cer­ty­fikatu potwierdza­jącego poprawność real­i­zowanych badań dowodzą, że dana placówka przeprowadza bada­nia w sposób praw­idłowy i wiary­god­ny. UK NEQAS ma pon­ad 40 lat doświad­czenia w prowadze­niu zewnętrznych kon­troli jakoś­ci (EQA).

Zobacz też: Fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. juz dru­gi raz wzięła udzi­ał w pro­gramie UQ NEQAS 


Data publikacji: 05/02/2018, Data aktualizacji: 18/06/2018