27 kwiet­nia 2018 r.

Program UK NEQAS

Fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięła udzi­ał w pro­gramie UK NEQAS (Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics). Jego celem jest zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci badań gene­ty­cznych czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutacji genu pro­trom­biny.

Cer­ty­fikat UQ NEQAS jest potwierdze­niem pewnoś­ci badań w naszym lab­o­ra­to­ri­um, które wykony­wane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi.

Jak prze­b­ie­ga kon­tro­la jakoś­ci? Do testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zostały przesłane trzy prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego. Wyni­ki anal­izy wraz z infor­ma­c­ja­mi na tem­at zas­tosowanej metody zostały przesłane do UK NEQAS i pod­dane oce­nie. Następ­nie otrzy­mal­iśmy raport z oceną satys­fakcjonu­jącą (wszys­tkie wyni­ki były praw­idłowe). UK NEQAS przesyła prób­ki 3 razy w roku, co daje pewność, że bada­nia gene­ty­czne są cały czas real­i­zowane według między­nar­o­dowych stan­dard­ów.

Organizacja UK NEQAS

UK NEQAS z siedz­ibą w Wielkiej Bry­tanii ma pon­ad 40 lat doświad­czenia w prowadze­niu zewnętrznych kon­troli jakoś­ci (EQA). Zaj­mu­je się prowadze­niem zewnętrznej kon­troli badań real­i­zowanych w lab­o­ra­to­ri­ach diag­nos­ty­cznych (w tym gene­ty­cznych). Udzi­ał w oce­nie jakoś­ci prowad­zonej przez tę orga­ni­za­cję oraz uzyskanie cer­ty­fikatu potwierdza­jącego poprawność real­i­zowanych badań dowodzą, że dana placówka przeprowadza bada­nia w sposób praw­idłowy i wiary­god­ny.

Zobacz też:


Data publikacji: 27/04/2018, Data aktualizacji: 19/04/2019