Objawy celiakii — co powinno Cię zaniepokoić?

objawy celiakii

Celi­akia to choro­ba, która pole­ga na niepraw­idłowej reakcji układu odpornoś­ciowego na podawany gluten. Dochodzi do zniszczenia kosmków jeli­towych, a w kon­sek­wencji — prob­lemów z wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych, m.in. z jedzenia. Bard­zo częs­to oznacza to niedobo­ry, a nawet niedoży­wie­nie orga­niz­mu! To dlat­ego objawy celi­akii są tak różnorodne i u każdej oso­by trochę inne…

Objawy celiakii — celiakia klasyczna, pełnoobjawowa

Ten rodzaj choro­by daje najbardziej charak­terysty­czne objawy, które więk­szość osób kojarzy właśnie z trwałą nietol­er­ancją glutenu. Są to przede wszys­tkim prob­le­my z ukła­dem pokar­mowym: biegun­ki, wzdę­cia, bóle brzucha, wymio­ty, mdłoś­ci czy zaparcia, a także prob­le­my skórne. Tego typu objawy celi­akii doty­czą jed­nak tylko częś­ci chorych… U resz­ty choro­ba objaw­ia się w sposób nieoczy­wisty, dużo trud­niejszy do zdi­ag­no­zowa­nia.

Objawy celiakii — celiakia skąpoobjawowa, niema

Więk­szość osób z celi­ak­ią cier­pi właśnie z powodu tej odmi­any choro­by. Objawy celi­akii niemej to m.in. ane­mia, afty w jamie ust­nej, bóle głowy, przewlekłe zmęcze­nie, depres­ja, wypadanie włosów, kłopo­ty z płod­noś­cią, zapale­nia jamy ust­nej czy poronienia.

U każdej oso­by mogą być trochę inne, mogą wys­tępować niereg­u­larnie, a cza­sa­mi zdarza się, że z celi­ak­ią wiążę się tylko jeden objaw (np. właśnie poronie­nie). To wszys­tko powodu­je, że trwała nietol­er­anc­ja glutenu bywa mylona z inny­mi choroba­mi, a więc nie zosta­je wykry­ta i nie jest lec­zona, a stan zdrowia oso­by chorej w ogóle się nie popraw­ia.

Objawy celiakii u dziecka — jak choroba objawia się u najmłodszych?

U dzieci najczęś­ciej mamy do czynienia z celi­ak­ią pełnoob­ja­wową (bóle brzusz­ka, wymio­ty, biegun­ki etc.). Choro­ba jed­nak wyniszcza cały orga­nizm, co u najmłod­szych chorych może objaw­iać się dodatkowo spad­kiem kon­cen­tracji, agresją, nad­pobudli­woś­cią, płac­zli­woś­cią, a także kłopota­mi z przy­bieraniem na wadze czy na wzroś­cie. Niedobo­ry związane z celi­ak­ią mogą powodować też afty i owr­zodzenia w jamie ust­nej, ane­mię czy nawet wczes­ną osteo­porozę.

Jeśli celi­akia zostanie zdi­ag­no­zowana w młodym wieku, wielu rodz­iców myśli, że dziecko z choro­by wyrośnie. Nieste­ty to niemożli­we — celi­akia nie jest chorobą wieku dziecięcego i nie może minąć. Elim­i­nac­ja glutenu jest więc koniecz­na przez całe życie, od momen­tu postaw­ienia diag­nozy.

Data publikacji: 01/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018