Ojcostwo – co zrobić, gdy mamy co do niego wątpliwości?

ojcostwo

Jeśli nie masz pewnoś­ci, czy jesteś bio­log­icznym ojcem dziec­ka, które wychowu­jesz, to test DNA na ojcost­wo poz­woli Ci tę pewność zyskać. Jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo możesz albo po nar­o­dz­i­nach dziec­ka albo jeszcze w trak­cie ciąży.

Ojcostwo – jak możesz je pewnie ustalić

Będą Ci do tego potrzeb­ne prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego wszys­t­kich badanych osób. Jeśli test na ojcost­wo ma mieć wyłącznie pry­wat­ny charak­ter, to wystar­czą prób­ki tylko od Ciebie i dziec­ka. Jeśli wynik bada­nia ma posłużyć jako dowód w spraw­ie sądowej, to swo­je DNA musi odd­ać do anal­iz również mat­ka dziec­ka.

Źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego może być dowol­ny przed­miot, którego uży­wała dana oso­ba.  W  przy­pad­ku dziec­ka, może to być np. smoczek, gryzak, szc­zotecz­ka do zębów, słom­ka z soczku albo nad­muchi­wany balonik. W przy­pad­ku osób dorosłych użyteczny w bada­niu będzie np. fil­tr z papierosa, zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na, czy żuta przez kil­ka min­ut guma. Do bada­nia ide­al­nie nada się również wymaz z policz­ka – pobrany na spec­jal­ną wymazówkę z zaku­pi­onego wcześniej zestawu.

Z nadesłanych przez Ciebie próbek lab­o­ra­to­ri­um izolu­je mate­ri­ał gene­ty­czny i usta­la pro­file DNA uczest­ników. Nazy­wa się je „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”, ponieważ są indy­wid­u­alne dla każdego człowieka. Z drugiej strony taki pro­fil skła­da się z cech (frag­men­tów DNA) dziedz­ic­zonych po rodz­i­cach – w 50% po matce, a w 50% po ojcu. Porównu­jąc te pro­file u wszys­t­kich uczest­ników tes­tu na ojcost­wo da się więc jed­noz­nacznie ustal­ić, czy jest między nimi bio­log­iczne pokrewieńst­wo.

Ojcostwo – jak je ustalić po narodzinach dziecka

Test na ojcost­wo do celów pry­wat­nych możesz zre­al­i­zować kore­spon­den­cyjnie. Wystar­czy, że zamówisz wspom­ni­any zestaw pobran­iowy (mailem, tele­fon­icznie lub przez for­mu­la­rz na stron­ie), a następ­nie pobierzesz prób­ki od siebie i dziec­ka. W tym rodza­ju tes­tu na ojcost­wo nie musi uczest­niczyć mat­ka. Możesz go też zro­bić anon­i­mowo – tj. bez podawa­nia danych osobowych uczest­ników bada­nia. Prób­ki do tes­tu, pobrane zgod­nie z dołąc­zoną do zestawu instrukcją, wysyłasz następ­nie w zaadresowanej już kop­er­cie zwrot­nej do lab­o­ra­to­ri­um i czekasz na wynik – otrzy­masz go dokład­nie w takiej formie, jaką wybrałeś w for­mu­la­rzu zlece­nia – lis­town­ie, tele­fon­icznie, mailem lub na miejs­cu w placów­ce.

Jeśli nie chcesz pobier­ać próbek do bada­nia samodziel­nie, możesz sko­rzys­tać z pomo­cy per­son­elu medy­cznego w najbliższej przy­chod­ni, która współpracu­je z lab­o­ra­to­ri­um (jest ich pon­ad 200). Wystar­czy wcześniej zadz­wonić i umówić się na spotkanie.

Jeśli nato­mi­ast potrze­bu­jesz dowodu swo­jego ojcost­wa, np. w spraw­ie o ali­men­ty, najlepiej abyś zde­cy­dował się na sądowy test na ojcost­wo. Możesz zle­cić go pry­wat­nie lub za pośred­nictwem sądu. Będzie on wyma­gał spec­jal­nej pro­ce­dury,  obe­j­mu­jącej pobór próbek  w placów­ce, uczest­nict­wo mat­ki dziec­ka, czy konieczność sporządzenia pro­tokołu z pobra­nia.

Ojcostwo – jak ustalić je przed narodzinami dziecka

Badanie gene­ty­czne na ojcost­wo możesz wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży. DNA dziec­ka i mat­ki izolu­je się wtedy z jej krwi, a Two­je z wymazu z policz­ka. Jeśli ciąża jest bardziej zaawan­sowana, tj. osiągnęła 15 tydzień, ojcost­wo możesz też ustal­ić również pod­czas badań w ciąży. DNA dziec­ka izolowane jest wtedy z płynu owod­niowego. W przy­pad­ku mat­ki i potenc­jal­nego ojca, może ono zostać wyi­zolowane z dowol­nej prób­ki.

Jak widzisz, ojcost­wo możesz ustal­ić na kil­ka sposobów. To który sposób wybierzesz zależy od Ciebie i od Twoich indy­wid­u­al­nych potrzeb. Pamię­taj jed­nak, że nieza­leżnie od tego na co się zde­cy­du­jesz, wynik bada­nia będzie pewny, a Two­je ojcost­wo zostanie albo jed­noz­nacznie potwierd­zone, albo wyk­luc­zone.

Data publikacji: 30/05/2017, Data aktualizacji: 10/12/2018