Testy na ojcostwo — co wpływa na ich pewność?

 

Testy na ojcostwo

To czy testy na ojcost­wo są pewne zależy m.in. od iloś­ci uwzględ­nionych w anal­izie mark­erów gene­ty­cznych (miejsc na DNA). Najlepiej jeśli jest ich aż 24. Pozwala to potwierdz­ić ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999% lub wyk­luczyć je ze 100% pewnoś­cią, również w sytu­acji, kiedy badany jest tylko ojciec i dziecko.

 

 

 

 

 

Ele­men­tów decy­du­ją­cych o tym, że testy na ojcost­wo są pewne jest oczy­wiś­cie więcej. Warto zwró­cić na nie uwagę przed zlece­niem bada­nia w danym lab­o­ra­to­ri­um. Ale co to właś­ci­wie znaczy „pewne testy na ojcost­wo”?

 

Testy na ojcost­wo są pewne, jeśli potwierdza­ją ojcost­wo mężczyzny na pon­ad 99,9999% albo wyk­lucza­ją je ze 100% pewnoś­cią. Jest to zalece­nie Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

Testy na ojcostwo na podstawie 16 czy 24 markerów DNA? Jaka jest różnica?

 

Pro­file gene­ty­czne badanych osób, utwor­zone w toku anal­izy w celu ustal­e­nia ojcost­wa, powin­ny składać się min­i­mum z 16 mark­erów DNA. Taka licz­ba może okazać się jed­nak niewystar­cza­ją­ca, jeśli ojciec i dziecko są jedyny­mi uczest­nika­mi bada­nia. Ist­nieje wów­czas ryzyko, że uzyskany rezul­tat będzie wskazy­wał na niższe praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa niż to zale­cane przez Pol­skie Towarzyst­wo Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Wtedy konieczne sta­je się rozsz­erze­nie zakre­su anal­izy, tak aby uwzględ­ni­ała 24 mark­ery DNA, albo włącze­nie do bada­nia jeszcze jed­nej oso­by – mat­ki dziec­ka. Dlat­ego najlepiej od razu zde­cy­dować się na testy na ojcost­wo oparte na 24 mark­er­ach DNA. Poz­woli to uniknąć ryzy­ka, że anal­izę trze­ba będzie pow­tarzać, z powodu wstęp­nie niejed­noz­nacznego wyniku.

 

Pewne testy na ojcostwo to testy, które mają profil genetyczny na wyniku

 

Pro­fil gene­ty­czny na wyniku tes­tu DNA na ojcost­wo ma for­mę tabeli. Infor­mu­je ona o tym, jakie miejs­ca na DNA zostały prze­badane i jakie przyp­isano im wartoś­ci liczbowe. Obec­ność pro­filu gene­ty­cznego na wyniku jest bard­zo waż­na, ponieważ zaw­iera infor­ma­c­je, na pod­staw­ie których lab­o­ra­to­ri­um wydało wynik potwierdza­ją­cy lub wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo. Jest dowo­dem na to, że anal­iza w ogóle została przeprowad­zona. Pro­fil gene­ty­czny daje też możli­wość wery­fikacji wyniku w innym lab­o­ra­to­ri­um, a w przyszłoś­ci także włączenia do bada­nia dodatkowej oso­by, gdy­by zaist­ni­ała taka potrze­ba.

Testy na ojcostwo — pewność wyniku gwarantują certyfikaty i akredytacje

 

Testy na ojcost­wo najlepiej wykony­wać tylko w akredy­towanym, cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um. Placów­ki, które posi­ada­ją takie cer­ty­fikaty i akredy­tac­je są pod­dawane nieustan­nej kon­troli z zewnątrz, a to oznacza, że moż­na im ufać. Najważniejszą akredy­tacją dla lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych jest ta nadawana przez Pol­skie Cen­trum Akredy­tacji (PCA) w zakre­sie speł­ni­a­nia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wymo­gi, które powyższa nor­ma nakła­da na lab­o­ra­to­ria są bard­zo surowe. Jeśli dana placówka jest w stanie im sprostać, to znaczy, że wszys­tkie wykony­wane w niej testy na ojcost­wo są pewne oraz, że dzi­ała zachowu­jąc najwyższe stan­dardy jakoś­ci.

Data publikacji: 15/09/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018