HPV objawy

Nadżerki, kłykciny kończyste sromu czy pochwy, przewlekłe stany zapalne w obrębie narządów płciowych oraz cewki moczowej — to tylko niektóre powikłania spowodowane zakażeniem HPV!

HPV objawy

Ist­nieje około 100 typów wirusa HPV. Część z nich jest tzw. relaty­wnie nieszkodli­wa — zakaże­nie  prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i samoist­nie ustępu­je. Część odpowiedzial­na jest za niegroźne zmi­any takie jak bro­daw­ki czy kurza­j­ki na skórze. Nieste­ty ist­nieją odmi­any wirusa HPV, które odpowiedzialne są za groźne  infekc­je układu moc­zowo-płciowego u kobi­et i u mężczyzn.

Kon­sek­wenc­ja­mi zakaża­nia wirusem HPV są również rak pochwy, rak sro­mu, rak odby­tu oraz szpetne bro­daw­ki i kłykciny kończyste? Wczesne wykrycie wirusa HPV pozwala na dobór odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki i właś­ci­we lecze­nie!  Nawet rak szyj­ki maci­cy we wczes­nym sta­di­um jest całkowicie wyleczal­ny. Daj sobie szan­sę!

.

.

Według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobi­et na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV! U 80% pac­jen­tek zakaże­nie prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i ustępu­je samoist­nie. Niem­niej jed­nak ważne jest to, iż u 20% wys­tępu­je przewlekła for­ma zakaże­nia wirusem HPV, mogącego doprowadz­ić do roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy.

.

Typowe objawy oraz skutki zakażenia HPV

  • całkow­ity brak objawów (wirus pozosta­je uta­jony, wykryć moż­na go jedynie za pomocą tes­tu gene­ty­cznego na HPV)
  • kłykciny kończyste sro­mu, pochwy i okolic szyj­ki pochwy oraz na zewnętrznych narzą­dach płciowych w rejonie odby­tu i spo­rady­cznie cew­ki moc­zowej
  • stany prze­drakowe szyj­ki maci­cy (dys­plaz­ja, CIN1-3), aż do raka szyj­ki maci­cy
  • śród­błonkowa neo­plaz­ja sro­mu (bro­daw­ki, choro­ba Bowe­na), aż do raka sro­mu i raka bro­dawkowa­t­ego
  • okołood­byt­nicze (PAIN) i odbyt­nicze śród­błonkowe neo­plaz­je (AIN) aż do raka inwazyjnego
  • bro­daw­czak krtan­iowy u nowonar­o­d­zonych dzieci i noworod­ków

.

Wykonaj test DNA na HPV jeśli:

  • wstępu­ją u Ciebie bro­daw­ki płciowe/ kłykciny- możesz wykon­ać test tylko na 2 typy HPV wywołu­jące bro­daw­ki płciowe
  • masz stan zapal­ny pochwy lub cew­ki moc­zowej
  • otrzy­małaś niepraw­idłowy wynik bada­nia cyto­log­icznego
  • Twój part­ner ma objawy wskazu­jące na zakaże­nie HPV lub to zakaże­nie zostało u niego stwierd­zone

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona wirusem HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA ( badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%. Inne bada­nia takie jak cytolo­gia czy kol­poskopia ( które powin­naś wykony­wać reg­u­larnie), mają nikłą czułość w wykry­wa­niu wirusa HPV. Dlat­ego test DNA HPV jako jedyny jest w stanie wykryć infekc­je i dodatkowo określić jakim typem wirusa HPV jest zarażona pac­jen­t­ka.

 

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017