Nietolerancja laktozy — co powinieneś wiedzieć

nietolerancja laktozy

Bóle brzucha, biegun­ka, nud­noś­ci i inne objawy tego typu po spoży­ciu mle­ka i jego przetworów? To może być nietol­er­anc­ja lak­tozy! Zan­im jed­nak wye­limin­u­jesz ten skład­nik, warto sprawdz­ić, czy to rzeczy­wiś­cie on jest prob­le­mem w Twoim orga­nizmie. Na czym pole­ga nietol­er­anc­ja cukru mlecznego i co jeszcze warto wiedzieć? Sprawdź!

Nietolerancja laktozy — ważne informacje na początek

Lak­toza (cuki­er mleczny) u wielu osób powodu­je nieprzy­jemne dolegli­woś­ci. Ostat­nio elim­i­nac­ja lak­tozy z diety stała się jed­nak niezwyk­le mod­na — nawet u osób, które wcale nie muszą tego robić. Tym­cza­sem to może powodować zmniejsze­nie wydziela­nia lak­tazy, czyli enzy­mu traw­iącego cuki­er mleczny. Taka dieta może więc… wywoły­wać nietol­er­ancję lak­tozy nawet u osób, które wcześniej wcale jej nie miały!

Mleko i jego przetwory — cho­ci­aż nie są niezbędne — posi­ada­ją w swoim składzie wiele cen­nych skład­ników odży­w­czych, m.in. wapń, wit­a­miny (z grupy B, A, D, E), cynk, potas czy mag­nez. Jeśli chcesz wye­lim­i­nować lak­tozę — sprawdź więc, czy to konieczne.

Czy to nietolerancja laktozy? Zrób proste badanie

Pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy spowodowana jest obec­noś­cią wari­antów 13910 oraz 22018 genu LCT. Gdy pode­jrze­wasz u siebie nietol­er­ancję lak­tozy, warto zatem sprawdz­ić, czy nie masz które­goś z tych polimor­fizmów. Jak to sprawdz­ić? Wykonu­jąc badanie DNA, które anal­izu­je oba te wari­anty. Nie decy­duj się na badanie, które obe­j­mu­je tylko jeden z nich, ponieważ wtedy diag­nos­ty­ka będzie niepeł­na!

A co z pop­u­larnym „testem szk­lan­ki mle­ka”? Nie jest to badanie miar­o­da­jne, ponieważ właśnie w szk­lance mle­ka zna­j­du­je się mniej więcej tyle lak­tozy, ile orga­nizm oso­by chorej toleru­je. Po tak małej iloś­ci tego cukru dolegli­woś­ci mogą w ogóle się nie pojaw­ić. Mogą one z kolei wys­tąpić u osób bez tej nietol­er­ancji, np. w wyniku wcześniejszego spoży­cia innego posiłku.

Nietolerancja laktozy — może powodować ją celiakia

Mało kto zda­je sobie sprawę, że nietol­er­anc­ja lak­tozy może być wywołana celi­ak­ią — trwałą nietol­er­ancją glutenu. Ta choro­ba może prowadz­ić bowiem do niedoboru enzymów traw­i­en­nych, m.in. lak­tazy (która pozwala traw­ić lak­tozę). Wów­czas nietol­er­anc­ja lak­tozy jest odwracal­na — po elim­i­nacji glutenu i unor­mowa­niu pra­cy jelit pro­duk­ty mleczne znów mogą być bez­piecznie spoży­wane.

Data publikacji: 24/09/2018, Data aktualizacji: 12/12/2018