Bezpłatne poradniki

Dba­jąc o Państ­wa potrze­by przy­go­towal­iśmy porad­ni­ki doty­czące testów na ojcost­wo i pokrewieńst­wo oraz medy­cznych badań gene­ty­cznych.

Wystar­czy kliknąć w odpowied­nią kat­e­gorię poniżej, aby wybrać i zamówić bezpłat­ny porad­nik.

 

Więcej informacji

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Bezpłat­ny numer: 800 007 771 (dla tel. komórkowych i stacjonarnych), pon-pt 7:00–22:00, sob.-niedz. 9:00–21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail: biuro@testDNA.pl 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslet­tera
Otrzy­muj infor­ma­c­je  o bada­ni­ach gene­ty­cznych, pro­moc­jach, nowoś­ci­ach i poradach doty­czą­cych zdrowia: www.testdna.pl/newsletter
Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 02/08/2018