Bezpłatne poradniki

Dba­jąc o Państ­wa potrze­by przy­go­towal­iśmy kil­ka porad­ników doty­czą­cych testów na ojcost­wo oraz film pokazu­ją­cy jak praw­idłowo pobrać mate­ri­ał. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

.

Film instruk­tażowy: Jak praw­idłowo pobrać prób­ki do bada­nia ojcost­wa?
.

..

Porad­nik 1: Badanie ojcost­wa z włosów, szc­zotecz­ki do zębów i innych próbek

Dowiedzą się Państ­wo m.in.:

 • Co to są “mikrośla­dy”?
 • Jakie prób­ki mikroślad­owe badamy?
 • Jak praw­idłowo zabez­pieczyć prób­ki?
 • Jak zle­cić badanie?

Przeczy­taj»

.

Porad­nik 2: Jak przy­go­tować się do pobra­nia próbek do tes­tu na ojcost­wo w placów­ce medy­cznej?
Dowiedzą się Państ­wo m.in.:
 • Jakie prób­ki potrzeb­ne są do bada­nia?
 • Jak umówić wiz­ytę?
 • Jak przy­go­tować się do pobra­nia próbek?
 • Jak wypełnienić doku­men­tów zlece­nia bada­nia
 • Jak ure­g­u­lować opłatę za badanie?
 • Jak moż­na ode­brać wynik?

Przeczy­taj»

.

Porad­nik 3: Czym różni się test pry­wat­ny od sądowego?
 • Dwa testy — jed­na meto­da anal­izy DNA
 • Test do celów pry­wat­nych
 • Test na potrze­by sądowe
 • Porów­nanie badań na ojcost­wo

Przeczy­taj»

.

Porad­nik 4: Ustal­e­nie ojcost­wa po śmier­ci dom­nie­manego ojca
 • Anal­iza mikrośladów
 • Anal­iza chro­mo­so­mu Y
 • Anal­iza statysty­cz­na

Przeczy­taj»

.

Porad­nik 5: Bez­pieczny test na ojcost­wo w cza­sie ciaży
 • Dwie dro­gi ustal­e­nia ojcost­wa w cza­sie ciąży
 • Ustal­e­nie ojcost­wa przy uży­ciu nowoczes­nej w 100% bez­piecznej metody
 • Ustal­e­nie ojcost­wa w cza­sie ciąży przy okazji badań diag­nos­ty­cznych

Przeczy­taj»

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).