Newsletter

Zapisz się do newslet­tera i otrzy­muj infor­ma­c­je o bada­ni­ach gene­ty­cznych, które warto wykon­ać, oraz o pro­moc­jach, nowoś­ci­ach i poradach doty­czą­cych zdrowia.
Zapisu­jąc się do newslet­tera wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci infor­ma­cji o nowoś­ci­ach, pro­moc­jach, pro­duk­tach i usłu­gach testD­NA Ser­vices Sp. z o.o.

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zna­jdziesz w poli­tyce pry­wat­noś­ci.