Newsletter

Dbasz o zdrowie swo­je i blis­kich?
Zamów newslet­ter i otrzy­muj infor­ma­c­je o pro­moc­jach na gene­ty­czne bada­nia medy­czne oraz o nowoś­ci­ach.
Zamaw­ia­jąc newslet­ter, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci infor­ma­cji o nowoś­ci­ach, pro­moc­jach, pro­duk­tach i usłu­gach testD­NA Ser­vices Sp. z o.o.

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zna­jdziesz w poli­tyce pry­wat­noś­ci.