Telefoniczne konsultacje z genetykiem dla Pacjentów z całej Polski

Dla tych z Państ­wa, którzy chcieli­by omówić wyni­ki badań gene­ty­cznych ze spec­jal­istą, udostęp­ni­amy możli­wość tele­fon­icznej kon­sul­tacji z naszy­mi lekarza­mi gene­tyka­mi.

Konsultacji udzielają:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek – spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej – od kilku­nas­tu lat spec­jal­izu­je się w gene­tyce klin­icznej, obec­nie współpra­cown­ik Insty­tu­tu „Pom­nik – Cen­trum Zdrowia Dziec­ka” w Warsza­w­ie. Członek pol­s­kich i między­nar­o­dowych towarzys­tw i sto­warzyszeń naukowych… Więcej…

 

 

dr n. med. Rena­ta Pos­myk – spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej – członek Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka. Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. Od 2009 roku pracu­je w Porad­ni Gene­ty­cznej „Genet­ics” oraz w Klin­ice Peri­na­tologii UMBWięcej…

 

..

Jak umówić się na konsultację telefoniczną?

 • Umów ter­min wiz­y­ty: tele­fon­icznie (793 300 341) lub e-mailowo: genetyk@testdna.pl
  Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na od poniedzi­ałku do niedzieli w godz­i­nach 8:00–21:00.
 • Dokon­aj opłaty za kon­sul­tację.
 • Prześlij w e-mailu doty­chcza­sowe wyni­ki badań oraz określ powód kon­sul­tacji.
 • Lekarz gene­tyk zadz­woni do Ciebie w ustalonym ter­minie.

Koszt kon­sul­tacji tele­fon­icznej: 140–150 zł

.

Kiedy można skorzystać z konsultacji telefonicznej?

 • Gdy chcieli­by Państ­wo uzyskać opinie/objaśnienia do wyniku bada­nia gene­ty­cznego, który Państ­wo posi­ada­cie.
 • Gdy chcieli­by Państ­wo skon­sul­tować wyni­ki bada­nia pre­na­tal­nego, w tym również wyników testów NIFTY lub innych podob­nych badań, które mają charak­ter badań prze­siewowych.
 • Jeśli w Państ­wa rodzinie wys­tępowały choro­by gene­ty­czne i w związku z tym chcieli­by Państ­wo uzyskać fachową infor­ma­cję na tem­at ryzy­ka wstąpi­enia tej choro­by u Państ­wa lub u innych członków rodziny.
 • Jeśli w Państ­wa rodzinie ist­nieje predys­pozy­c­ja do nowot­worów.

Zasady skorzystania z konsultacji telefonicznej z genetykiem

 • Z kon­sul­tacji tele­fon­icznej może sko­rzys­tać wyłącznie oso­ba pełno­let­nia, prawny opiekun niepełno­let­niego dziec­ka lub przed­staw­iciel usta­wowy danej oso­by.
 • Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z gene­tykiem możli­wa jest w przy­pad­ku omówienia wyniku bada­nia gene­ty­cznego lub określe­nia ryzy­ka wys­tąpi­enia choro­by gene­ty­cznej w osób, u których w rodzinie wys­tępu­je określona choro­ba gene­ty­cz­na. Kon­sul­tac­ja może doty­czyć także omówienia wyników badań pre­na­tal­nych w tym testów NIFTY lub pokrewnych.
 • Ter­min kon­sul­tacji może zostać ustalony pod numerem tele­fonu: (32) 445 34 26, 793 300 341 lub pod adresem e-mail: genetyk@testdna.pl
 • Pac­jent pros­zony jest o podanie numeru tele­fonu, na który zdz­woni lekarz gene­tyk w ustalonym ter­minie.
 • Tele­fon­icz­na kon­sul­tac­ja jest odpła­ta. Koszt jed­no­ra­zowej kon­sul­tacji wynosi 140–150 zło­tych. W ramach tej opłaty pac­jent ma możli­wość roz­mowy z gene­tykiem do 30 min­ut.
 • Płat­ność za kon­sul­tac­je odby­wa się w dniu ustal­e­nia ter­minu wiz­y­ty lub na następ­ny dzień roboczy. Płat­ność dokony­wana jest przelewem na numer kon­ta: 16 1140 2017 0000 4602 1308 1295.
 • Na tydzień przed ustalonym ter­minem kon­sul­tacji pac­jent pros­zony jest o przesłanie na adres e-mail: genetyk@testdna.pl lub trady­cyjną pocztą na adres: testD­NA, ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, kopie aktu­al­nych wyników badań oraz o jed­noz­naczne określe­nie powodu kon­sul­tacji z gene­tykiem.

Więcej infor­ma­cji: Kon­sul­tac­ja z gene­tykiem w Porad­ni Gene­ty­cznej

 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.poradagenetyka.pl