Telefoniczne konsultacje z genetykiem dla Pacjentów z całej Polski

Dla tych z Państ­wa, którzy chcieli­by omówić wyni­ki badań gene­ty­cznych ze spec­jal­istą, udostęp­ni­amy możli­wość tele­fon­icznej kon­sul­tacji z naszy­mi lekarza­mi gene­tyka­mi.
.

Kon­sul­tacji udziela­ją: dr n. med. Rena­ta Pos­myk, lek. Artur Dobosz, lek. Bea­ta Kozak-Klonows­ka.

.

Prosimy zapoznać się z zasadami dot. konsultacji ze specjalistą:

1.Tydzień przed ustalonym ter­minem roz­mowy prosimy przesłać na adres e-mail: genetyk@testdna.pl uzu­pełnioną Kartę Pac­jen­ta. Warto w niej uwzględ­nić takie infor­ma­c­je jak:

 • z jakiego powodu zostało wyko­nane badanie,
 • infor­ma­c­je o chorobach gene­ty­cznych w rodzinie,
 • wady wrod­zone,
 • czy wys­tąpiły martwe urodzenia, poronienia
 • czy wys­tępu­ją choro­by towarzyszące, np. cukrzy­ca, choro­by tar­czy­cy

2. Bard­zo prosimy o zaz­nacze­nie z jakiego powodu zostało wyko­nane badanie (np. poronie­nie, niepłod­ność itd.).

3. Jeśli posi­ada­cie Państ­wo wyni­ki badań gene­ty­cznych również prosimy o ich dołącze­nie (np. badanie kar­i­o­ty­pu).

4. Przed kon­sul­tacją warto przy­go­tować pyta­nia, które chce­cie Państ­wo zadać spec­jal­iś­cie. Dzię­ki temu roz­mowa będzie płyn­nie prze­b­ie­gać. Ze wzglę­du na napię­ty ter­mi­narz, lekarz spec­jal­ista po zakońc­zonej roz­mowie, nie ma możli­woś­ci odpowiada­nia na dodatkowe zapy­ta­nia. Dlat­ego warto maksy­mal­nie
wyko­rzys­tać
zag­waran­towane 30-min­ut.

Waż­na infor­ma­c­ja!

 • Lekarz gene­tyk nie ma możli­woś­ci odroczenia szczepień.

5. Może­cie Państ­wo (jeśli jesteś­cie w posi­ada­niu) podesłać dodatkowe wyni­ki badań:

Trom­bofil­ia wrodzona/badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR:

 • homo­cys­teina
 • B6
 • B9
 • B12

Celi­akia:

 • Prze­ci­w­ci­ała prze­ciw trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej IgA (tGT IgA)
 • IgA całkowite
 • Prze­ci­w­ci­ała prze­ciw pep­ty­dowi gli­a­dyny IgA (DPG IgA)
 • Prze­ci­w­ci­ała prze­ciw pep­ty­dowi gli­a­dyny IgG (DPG IgG)
 • Prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wen­domysialne (EMA)
 • Ewen­tu­al­nie wynik gas­troskopii z pobraniem wycinków z opusz­ki i częś­ci poza­o­puszkowej dwu­nast­ni­cy

Hemochro­ma­toza:

 • Żela­zo w surow­icy
 • Całkowi­ta zdol­ność wiąza­nia żelaza TIBC
 • Wskaźnik wysyce­nia trans­fer­ryny TSI – inaczej WST (Fe/TIBC x 100%)
 • Stęże­nie fer­ry­tyny
 • Ewen­tu­al­nie USG jamy brzusznej

Nietol­er­anc­ja lak­tozy:

 • Wodor­owy test odd­e­chowy

Prosimy o nie przesyłanie takich wyników jak:

 • Mor­folo­gia
 • OB
 • Badanie moczu

 

Pani Dok­tor Rena­ta Pos­myk bard­zo rzetel­nie, jas­no i konkret­nie wytlumaczy­la mi moją sytu­ację po bada­ni­ach. Wiem jak mam dalej postępować i jakie bada­nia powin­nam wykon­ać, a Pani Dok­tor bard­zo mi w tym pomogła. Jestem bard­zo zad­owolona ze współpra­cy z całym lab­o­ra­to­ri­um. Oso­by, z który­mi miałam przy­jem­ność roz­maw­iać są kom­pe­tentne i świet­nie wykonu­ją swo­ją pracę, tak samo jak Pani Dok­tor. Dzięku­ję bard­zo za całą pomoc i poświę­cony mi czas. Na pewno będę Państ­wa pole­cać.

 

Poz­draw­iam,
Mar­ta

Dzię­ki możli­woś­ci kon­sul­tacji z Panią gene­tyk dr n. med. Renatą Pos­myk, dowiedzieliśmy się, jak należy inter­pre­tować wyni­ki naszych badań oraz otrzy­mal­iśmy zalece­nia doty­czące dal­szego postępowa­nia.

Pani Dok­tor jest bard­zo kom­pe­tent­na, miła i pomoc­na. Pani Dok­tor odpowiedzi­ała również na moje dodatkowe pyta­nia, za co jestem bard­zo wdz­ięcz­na.

Poz­draw­iam

Dodatkowe informacje

 • Z kon­sul­tacji tele­fon­icznej może sko­rzys­tać wyłącznie oso­ba pełno­let­nia, prawny opiekun niepełno­let­niego dziec­ka lub przed­staw­iciel usta­wowy danej
  oso­by.
 • Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z gene­tykiem możli­wa jest w przy­pad­ku omówienia wyniku bada­nia gene­ty­cznego lub określe­nia ryzy­ka wys­tąpi­enia choro­by gene­ty­cznej w osób, u których w rodzinie wys­tępu­je określona choro­ba gene­ty­cz­na. Kon­sul­tac­ja może doty­czyć także omówienia wyników badań pre­na­tal­nych
  w tym tes­tu SANCO lub pokrewnych.
 • Ter­min kon­sul­tacji może zostać ustalony pod numerem tele­fonu: (32) 445 34 26, (533–363-093) lub pod adresem e-mail: genetyk@testdna.pl
 • Pac­jent pros­zony jest o podanie numeru tele­fonu, na który zdz­woni lekarz gene­tyk w ustalonym ter­minie.
 • Tele­fon­icz­na kon­sul­tac­ja jest odpła­ta. Koszt jed­no­ra­zowej kon­sul­tacji wynosi 140–150 zło­tych. W ramach tej opłaty pac­jent ma możli­wość roz­mowy z gene­tykiem do 30 min­ut.
 • Płat­ność za kon­sul­tac­je należy uiś­cić tydzień prze kon­sul­tacją. Płat­ność dokony­wana jest przelewem na numer kon­ta: 16 1140 2017 0000 4602 1308 1295.

Jak umówić się na konsultację telefoniczną?

 • Umów ter­min wiz­y­ty: tele­fon­icznie (533–363-093) / 576–800-444 lub e-mailowo: genetyk@testdna.pl
  Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00–16:00.
 • Dokon­aj opłaty za kon­sul­tację.
 • Lekarz gene­tyk zadz­woni do Ciebie w ustalonym ter­minie.

Koszt kon­sul­tacji tele­fon­icznej: 140–150 zł
Koszt kon­sul­tacji wraz z zalece­ni­a­mi na e-mail: 170–180 zł

Kiedy można skorzystać z konsultacji telefonicznej?

 • Gdy chcieli­by Państ­wo uzyskać opinie/objaśnienia do wyniku bada­nia gene­ty­cznego, który Państ­wo posi­ada­cie.
 • Gdy chcieli­by Państ­wo skon­sul­tować wyni­ki bada­nia pre­na­tal­nego, w tym również wyników tes­tu SANCO lub innych podob­nych badań, które mają charak­ter badań prze­siewowych.
 • Jeśli w Państ­wa rodzinie wys­tępowały choro­by gene­ty­czne i w związku z tym chcieli­by Państ­wo uzyskać fachową infor­ma­cję na tem­at ryzy­ka wstąpi­enia tej choro­by u Państ­wa lub u innych członków rodziny.
 • Jeśli w Państ­wa rodzinie ist­nieje predys­pozy­c­ja do nowot­worów.

 

Więcej infor­ma­cji: Kon­sul­tac­ja z gene­tykiem w Porad­ni Gene­ty­cznej

 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.poradagenetyka.pl

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 21/11/2018