Badania DNA — nietypowe przypadki

czy-wiesz-ze-do-badania-dna

Zas­tanaw­ia­cie się Państ­wo w jakim zakre­sie moż­na wyko­rzys­tać testy na ojcost­wo lub pokrewieńst­wo? Bada­nia DNA zna­j­du­ją bard­zo sze­rok­ie zas­tosowanie. Przy­datne są przy sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych, ale też wów­czas, gdy np. odna­j­du­je­my po lat­ach krewnego. Poniżej prezen­tu­je­my nie­s­tandar­d­owe przy­pad­ki, z który­mi poradzil­iśmy sobie wyda­jąc jed­noz­naczny wynik.

Bardzo nietypowe próbki — analizujemy je z powodzeniem:

Jesteśmy w stanie ustal­ić pro­fil DNA na pod­staw­ie bard­zo nie­s­tandar­d­owych próbek, na których obec­ne są reszt­ki poży­wienia, np. szk­lan­ka, sztućce, pusz­ki po napo­jach gazowanych, plas­tikowe widel­czy­ki po fry­tkach. Badal­iśmy prób­ki pochodzące od osób zamarłych, takie jak włosy zmarłego prze­chowywane przez jego rodz­inę przez co najm­niej rok czy maszyn­ka do gole­nia prze­chowywana przez żonę zmarłego od 30 lat.

.

Analizy pokrewieństwa- jakie przypadki badaliśmy?

Dwie kobi­ety, które chci­ały sprawdz­ić czy mają tego samego ojca
Dwie pon­ad 70-let­nie kobi­ety, opier­a­jąc się wyłącznie na plotkach chci­ały upewnić się, czy dany mężczyz­na był rzeczy­wiś­cie ich bio­log­icznym ojcem. Z racji tego, że posi­adły one dwie różne bio­log­iczne mat­ki zapro­ponowal­iśmy im wyko­nanie anal­izy chro­mo­so­mu X. Test jed­noz­nacznie potwierdz­ił posi­adanie jed­nego wspól­nego ojca. 
Badanie DNA a spadek
Brat zmarłego ojca chci­ał sprawdz­ić, czy mężczyz­na poda­ją­cy się za jego bratan­ka powinien mieć pra­wo do spad­ku. Nie posi­adał żad­nego przed­mio­tu należącego do zmarłego, z którego moż­na by wyi­zolować DNA. Poza tym brat zmarłego ojca był pewien, że on i zmarły byli brać­mi – po tej samej matce i po tym samym ojcu. Zapro­ponowal­iśmy klien­towi wyko­rzys­tanie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Dlaczego?
Każdy ojciec przekazu­je swoim syn­om chro­mo­som Y, który z pokole­nia na pokole­nie zmienia się tylko w niewielkim stop­niu. Stąd przyj­mu­je się, że ojciec i syn czy też wnuk powin­ni posi­adać ten sam chro­mo­som Y, o ile należą do tej samej linii ojcowskiej.
Takie samo założe­nie zostało wyko­rzys­tane właśnie w tym przy­pad­ku. Jeśli młody mężczyz­na poda­ją­cy się za syna zmarłego rzeczy­wiś­cie był jego bio­log­icznym dzieck­iem, to powinien mieć taki sam chro­mo­som Y jak jego wujek.
W powyższej sytu­acji badanie wykaza­ło różnice w chro­mo­somie Y u bra­ta zmarłego ojca i młodego mężczyzny. Stąd pokrewieńst­wo między nimi zostało wyk­luc­zone.
Który z braci jest ojcem?
Badamy wiele takich Test ojcostwa w ciążyprzy­pad­ków jed­nak jeden z nich potwierdz­ił, jak bard­zo ważny jest udzi­ał mat­ki w takiej sytu­acji.
Anal­izu­jąc prób­ki od dwóch braci, którzy pode­jrze­wali, że mogą być ojca­mi tego samego dziec­ka oraz próbkę tego dziec­ka okaza­ło się, że nie da się wyk­luczyć ojcost­wa w przy­pad­ku oby­d­wu braci. Nasze pro­ce­dury  wyma­ga­ją, aby w sytu­acji, gdy mamy do czynienia z bard­zo bliskim pokrewieńst­wem między badany­mi mężczyz­na­mi włączyć do bada­nia próbkę mat­ki.
Tak też się stało w tym przy­pad­ku.
Dopiero po anal­izie prób­ki mat­ki okaza­ło się, że jeden z nich został jed­noz­nacznie wyk­luc­zony jako ojciec dziec­ka. Bez jej udzi­ału wys­taw­ie­nie jed­noz­nacznego wyniku nie było­by możli­we.
Jak bard­zo ważne jest pobranie prób­ki od właś­ci­wej oso­by
Minusem próbek niety­powych (tzw. mikrośladów), jest to, że nie zawsze mamy pewność, iż pochodzą od właś­ci­wych osób. Przekon­ał się o tym jeden z naszych klien­tów, który chci­ał sprawdz­ić czy jest ojcem swo­jej dorosłej cór­ki. Do bada­nia wyko­rzys­tał zużytą pod­paskę. Badanie DNA prze­biegło bez żad­nych kom­p­likacji. Anal­iza wyk­luczyła tego mężczyznę jako bio­log­icznego ojca badanego dziec­ka, a test pry­wat­ny stał się pod­stawą do rozpoczę­cia postępowa­nia sądowego.
Badanie sądowe klient zle­cił w naszym lab­o­ra­to­ri­um.  Z racji wymogów for­mal­nych do tes­tu została włąc­zona również mat­ka dziec­ka. Dzię­ki włącze­niu prób­ki mat­ki okaza­ło się, że mężczyz­na jest jed­nak bio­log­icznym ojcem cór­ki, a poprzed­nio badana pod­pas­ka należała do żony a nie do cór­ki, stąd przy pier­wszym bada­niu uzyskano wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo.

Takich przy­pad­ków badamy naprawdę wiele. Jeśli więc i Państ­wo są w skom­p­likowanej sytu­acji, którą rozwiązać może badanie DNA, chęt­nie doradz­imy i pomoże­my. Kon­sul­tac­ja z nami jest zawsze bezpłat­na i niezobow­iązu­ją­ca.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

Data publikacji: 08/07/2015, Data aktualizacji: 05/06/2017