Jak wygląda płatność za badanie DNA?

dowiedz_sie_co_kazdy_nasz_pacjent3Ponieważ gwaran­tu­je­my Państ­wu pełne bez­pieczeńst­wo finan­sowe,  sposób reg­u­lowa­nia płat­noś­ci za bada­nia DNA jest bard­zo prosty. Przede wszys­tkim u nas nie płacą Państ­wo z góry za całe badanie DNAZamaw­ia­jąc zestaw do pobra­nia próbek mogą Państ­wo też zrezyg­nować z bada­nia w ciągu 14 dni bez podawa­nia przy­czyny, my z kolei zwracamy całość ponie­sionych kosztów!
.

Jak podzielona jest opłata?

  • Pier­wszą część reg­u­lu­ją Państ­wo po pobra­niu próbek w placów­ce (100–200 zł) lub listonos­zowi czy kurierowi przy dostar­cze­niu przesył­ki (77 zł). Jest to trak­towane zawsze jako pier­wsza wpła­ta za badanie.
  • Drugą część już za anal­izę DNA płacą Państ­wo na kon­to lab­o­ra­to­ri­um do dwóch dni roboczych od momen­tu odesła­nia próbek lub ich pobra­nia w placów­ce. Jeśli woleli­by Państ­wo zapłacić za badanie przy odbiorze wyniku (za pobraniem) prosimy o poin­for­mowanie o tym kon­sul­tan­tów.

.

Badania DNA na raty

raty_02Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z atrak­cyjnego sys­te­mu ratal­nego, który daje Państ­wu możli­wość zapłaty za bada­nia w miesięcznych rat­ach. Sama pro­ce­du­ra zlece­nia bada­nia na raty jest bard­zo pros­ta — zdol­ność kredy­towa usta­lana jest pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej, a umowa kredy­towa przesyłana jest kuri­erem. Cała pro­ce­du­ra przyz­nawa­nia kredy­tu trwa nie dłużej jak 2–3 dni.

.

Formy płatności

Opłatę za badanie moż­na ure­g­u­lować w jeden z następu­ją­cych sposobów:

  • Przy odbiorze przesył­ki z zestawem
  • Przelew wyko­nany w banku lub na pocz­cie
  • Wpła­ta przez inter­net poprzez sys­tem dot­pay 

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

 

Data publikacji: 17/06/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016