Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia?

Odpowia­da ekspert – mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.


Materiał genetyczny znajdujący się w próbkach śladowych jest często niższej jakości

Jest go mniej, nierzad­ko bywa też zanieczyszc­zony obcym mate­ri­ałem gene­ty­cznym. Już samo rozdzie­le­nie dwóch różnych DNA z jed­nej prób­ki wyma­ga ogrom­nej wprawy ze strony pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um, którzy wykonu­ją badanie oraz zna­jo­moś­ci dodatkowych tech­nik anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej. Lab­o­ran­ci muszą wiedzieć, jakich odczyn­ników użyć w konkret­nym przy­pad­ku oraz którą z dostęp­nych tech­nik anal­izy i izo­lacji DNA wyko­rzys­tać, aby uzyskać pewny wynik. Przykład­owo, DNA z dziecięcej cza­pecz­ki ściągamy najpierw na spec­jal­ną taśmę adhezyjną i dopiero z niej izolu­je­my mate­ri­ał gene­ty­czny.

 

Aby umiejęt­nie korzys­tać z tego typu rozwiązań potrzeb­ne jest jed­nak ogromne doświad­cze­nie w pra­cy na różnych typach mate­ri­ałów, nie tylko wymazach z policz­ka, ale też próbkach nie­s­tandar­d­owych. Może właśnie dlat­ego na wykony­wanie badań DNA z tzw. „mikrośladów” decy­du­ją się tylko najbardziej doświad­c­zone lab­o­ra­to­ria — mające dostęp do najlep­szych narzędzi oraz dys­ponu­jące wyk­wal­i­fikowaną kadrą pra­cown­ików. To jed­nak nie wszys­tko.

 

Żeby test na ojcost­wo z próbek ślad­owych mógł zakończyć się powodze­niem, mate­ri­ały przez­nac­zone do anal­izy muszą dotrzeć do lab­o­ra­to­ri­um w możli­wie jak najlep­szym stanie. Bard­zo ważny jest sposób zabez­pieczenia próbek przed ich wysłaniem do placów­ki. Prób­ki ślad­owe z mate­ri­ałem gene­ty­cznym osób badanych, powin­ny być chro­nione przed wilgo­cią, wysoką tem­per­aturą i promieniowaniem ultra­fi­o­le­towym. Żeby nie zanieczyś­cić ich obcym DNA, powin­ny być też zebrane w steryl­nych rękaw­iczkach, a potem spakowane do czys­tej, papierowej kop­er­ty lub steryl­nego pojem­ni­ka na mocz.

Wynik badania jest pewny niezależnie od użytego materiału

Pewny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać zarówno ze stan­dar­d­owego wymazu z policz­ka, jak i z próbek ślad­owych, np. włosów z widoczny­mi cebulka­mi, niedopał­ka papierosa, zużytej prez­er­waty­wy, szc­zotecz­ki do zębów, paty­cz­ka kos­me­ty­cznego z woskow­iną uszną, kub­ka, szk­lan­ki, sztućców, zaschniętej na tkaninie plamy krwi, cza­pecz­ki czy dziecięcego smocz­ka.

Jaka jest pewność wyniku badania opartego na analizie próbek śladowych

Pac­jen­ci częs­to decy­du­ją się na testy na ojcost­wo ze stan­dar­d­owych wymazów z policz­ka, ponieważ wyda­je im się, że badanie wyko­nane np. ze szc­zotecz­ki do zębów będzie mniej pewne. Badanie ojcost­wa na postaw­ie wymazu z policz­ka jest rzeczy­wiś­cie łatwiejsze do przeprowadzenia. Nie wyma­ga m.in. zas­tosowa­nia tylu odczyn­ników. Jed­nak anal­iza próbek ślad­owych, mimo że bardziej skom­p­likowana, pozwala na uzyskanie tak samo pewnego wyniku. Oczy­wiś­cie, jeśli pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um będą posi­adali odpowied­nią wiedzę na tem­at bada­nia mate­ri­ałów innych niż stan­dar­d­owe wymazy.

 

Dla testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., firmy mającej wielo­let­nie doświad­cze­nie w anal­izie nawet najbardziej niety­powych próbek, każde źródło mate­ri­ału gene­ty­cznego będzie dobre. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. nie dzieli się dostar­czanych mate­ri­ałów na „łatwiejsze” czy „trud­niejsze”, ponieważ lab­o­ran­ci posługu­ją się taki­mi tech­nika­mi izo­lacji i anal­izy DNA, które pozwala­ją pewnie ustal­ić ojcost­wo z dowol­nego mate­ri­ału. W swo­jej prak­tyce lab­o­ra­to­ri­um usta­lało już ojcost­wo z tak niety­powych mate­ri­ałów jak balonik czy nad­gryziony przez dziecko wafelek – wszys­tkie anal­izy, pomi­mo wysok­iego stop­nia trud­noś­ci, zakończyły się sukce­sem.


 

mgr Bar­bara Proku­rat  z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji.

 

Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych, nad­zoru­jąc uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

 

 

 

Zobacz inne porady tego eksper­ta:

Anal­iza statysty­cz­na — dlaczego jest tak ważnym ele­mentem każdego tes­tu na ojcost­wo?
Co dzieje się z Państ­wa próbka­mi w lab­o­ra­to­ri­um?
Jakie infor­ma­c­je zaw­iera Państ­wa wynik tes­tu na ojcost­wo?
Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa następu­je zawsze z praw­dopodobieńst­wem 99,9999% a nie 100%?
Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie?

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 15/03/2018, Data aktualizacji: 08/05/2018