Pewność badania potwierdzona przez polskie Sądy

01BSko­ro czy­ta­ją Państ­wo tę stronę, to zapewne zależy Państ­wu na pewnym i jed­noz­nacznym wyniku bada­nia DNA. Wybier­a­jąc testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.mają to Państ­wo zag­waran­towane. Nad jakoś­cią badań czuwa zespół spec­jal­istów z wielo­let­nim doświad­cze­niem zdoby­tym m.in pod­czas pra­cy w Zakładzie Medy­cyny Sądowej, w lab­o­ra­to­ri­ach krymi­nal­isty­cznych oraz uznanych ośrod­kach zagranicznych.

.

O pewnoś­ci wydawanych wyników świad­czą również ref­er­enc­je uzyskane z Sądów. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. współpracu­je z wielo­ma sąda­mi z całej Pol­s­ki. Reg­u­larnie wykonu­je również bada­nia dla proku­ratu­ry czy detek­ty­wów. Do tej pory żaden wynik wydany przez lab­o­ra­to­ri­um testD­NA nie został prawnie zak­wes­t­ionowany.

Referencje z Sądów

 

Eksperci testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

ekspert testDNA

Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak

Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak: biolog z wielo­let­nim stażem w Pra­cowni Hemo­gene­ty­ki Insty­tu­tu Eksper­tyz Sądowych w Krakowie, gdzie jako biegły opra­cowywała eksper­tyzy zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz iden­ty­fikacji osob­niczej. Współau­tor pon­ad 40 pub­likacji naukowych z dziedziny gene­ty­ki sądowej opub­likowanych w liczą­cych się mag­a­zy­nach naukowych. Brała czyn­ny udzi­ał w wielu prestiżowych pro­jek­tach między­nar­o­dowych m.in. grancie naukowym mają­cym na celu określe­nie zas­tosowa­nia sieci Bayesows­kich w krymi­nal­istyce. Dokony­wała odczy­tu refer­atów naukowych pod­czas wielu kon­fer­encji między­nar­o­dowych oraz pod­czas zjazdów Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Jest współau­torem książ­ki „Bada­nia DNA  dla celów sądowych” cytowanej również na łamach wydawnict­wa „Palestra”. Od 2013 r. pełni funkcję wykład­ow­cy w Kra­jowej Szkole Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry.
.
.
>

ekspert testDN A

Mgr Bar­bara Proku­rat

Mgr Bar­bara Proku­rat: biotech­nolog od lat związana z lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Od 2012r. pełni rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Absol­wen­t­ka biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Absol­went studiów pody­plo­mowych na kierunku „Zarządzanie Jed­nos­tka­mi Zdrowia Pub­licznego” Insty­tu­tu Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie.  Po zakończe­niu studiów została zapros­zona do opra­cow­a­nia pub­likacji przez­nac­zonej dla stu­den­tów tegoż kierunku. Obec­nie zaj­mu­jąc stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

.

.

.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek — spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej, do 2015 roku adi­unkt w Insty­tu­cie „Pom­nik – Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie, aktu­al­nie współpra­cown­ik i kon­sul­tant. Związana ze Śląskiem i katow­ickim Lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym testD­NA sp. z o. o, gdzie przyj­mu­je pac­jen­tów w ramach Porad­ni Gene­ty­cznej.

Od blisko 15 lat spec­jal­izu­je się w diag­no­zowa­niu przy­czyn, lecze­niu oraz pro­fi­lak­tyce wad wrod­zonych, zaburzeń roz­wo­ju oraz niepowodzeń ciąży. Współpracu­je z renomowany­mi ośrod­ka­mi gene­ty­ki klin­icznej w Polsce i na świecie dzię­ki czemu w ramach kon­sul­tacji jest w stanie zale­cić wyko­nanie bada­nia w ośrod­ku ref­er­en­cyjnym dla danego schorzenia.

Członek pol­s­kich i między­nar­o­dowych towarzys­tw i sto­warzyszeń naukowych, m. In. Euro­pean Soci­ety of Human Genet­ics (Europe­jskiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka), a także Sekcji Dys­mor­fologii i Sekcji Diag­nos­ty­ki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka. Autor­ka i współau­tor­ka pon­ad 100 prac naukowych i artykułów w cza­sopis­mach, ceniona w środowisku pac­jen­tów i lekarzy.

.

.

 

 

 

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć — Spec­jal­ista położnict­wa i ginekologii. Przeprowadza kon­sul­tac­je z zakre­su diag­nos­ty­ki wad pło­du oraz ultra­sono­grafii gineko­log­icznej. Wykonu­je bada­nia rozstrzy­ga­jące (szczegól­nie biop­sję kos­mów­ki, amniop­unkcję, kor­do­cen­tezę).

Współpracu­je m.in. z cenionym krakowskim lab­o­ra­to­ri­um cyto­gene­ty­cznym Kar­i­o­gen. Pra­cow­ał jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­i­al Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wiel­ka Bry­ta­nia (2008–2009r.). Jest autorem i współau­torem autorem 18 pub­likacji w zakre­sie położnict­wa, ginekologii i ultra­sono­grafii. Współau­tor opra­cow­a­nia tech­nicznego nowa­torskiej metody bada­nia ser­ca pło­du w pier­wszym trymestrze ciąży w try­bie STIC col­or.

 

 

banner2


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

..