Międzynarodowy program badania biegłości CTS

Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) jest między­nar­o­dowym pro­gramem bada­nia biegłoś­ci testów gene­ty­cznych. Udzi­ał w pro­gramie w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych oraz uzyskanie 100% zgod­noś­ci wyników to potwierdze­nie najwyższej jakoś­ci i rzetel­noś­ci real­i­zowanych badań. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce, które może się tym pochwal­ić!

Jakość i rzetelność testów na ojcostwo

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. brało udzi­ał w pro­gramie sprawdza­ją­cym jakość real­i­zowanych testów na ojcost­wo oraz iden­ty­fikację rodza­ju prób­ki — w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych. Zgod­ność wyników wyniosła 100%, dzię­ki czemu rzetel­ność, najwyższa jakość i bezstron­ność wykony­wanych badań zostały potwierd­zone. To dodatkowa gwaranc­ja, że testy na ojcost­wo przeprowadzane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi.

 

Pro­gram biegłoś­ci CTS orga­ni­zowany jest przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy) już od praw­ie 50 lat.

 

Pro­gram CTS jest pon­ad­to jed­nym z nielicznych posi­ada­ją­cych akredy­tację ISO/IEC 17043:2010, co jest istotne szczegól­nie w przy­pad­ku tych lab­o­ra­toriów, które same mogą się nią pochwal­ić. Akredy­tac­ja uznawana jest na całym świecie, a cer­ty­fikaty CTS uzna­ją między inny­mi amerykańskie, kanadyjskie i bry­tyjskie orga­ni­za­c­je (np. Amer­i­can Asso­ci­a­tion for Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion (A2LA), The Nation­al Vol­un­tary Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion Pro­gram (NVLAP), Unit­ed King­dom Accred­i­ta­tion Ser­vice).


Zobacz też:

Data publikacji: 13/02/2018, Data aktualizacji: 23/02/2018