Pakiet badań po poronieniu

Jedno badanie, dzięki któremu zwiększasz szanse na urodzenie dziecka

krecha

 

 

Czy wiesz, że poronienia (szczegól­nie poronienia nawykowe) mogą być spowodowane pozornie niegroźny­mi mutac­ja­mi w genach lub obec­noś­cią genów zaburza­ją­cy­mi przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych? Bada­nia pokazu­ją, że aż 74% pac­jen­tek ze stwierd­zoną bard­zo powszech­ną mutacją
w genie MTHFR poroniło 2 lub więcej razy, a ryzyko poronień u kobi­et posi­ada­ją­cych geny HLA-DQ2,2 i/lub HLA-DQ2,5 i/lub HLA-DQ8 jest ok. 10 razy więk­sze niż u kobi­et nie posi­ada­ją­cych tych genów. Tym­cza­sem wykonu­jąc proste badanie jesteś w stanie znacznie zwięk­szyć swo­je szanse na dziecko.

.

Po poronieni­ach Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca wyko­nanie bada­nia szczegól­nie w kierunku mutacji czyn­ni­ka V Lei­den i mutacji genu pro­trom­biny. Dzię­ki bada­niu, lekarz ma możli­wość dobra­nia odpowied­niego i bard­zo prostego leczenia dla Ciebie, które zwięk­sza możli­wość donoszenia ciąży.


Wybierając pakiet badań po poronieniu zyskujesz:

  • szan­sę na szczęśli­we donosze­nie ciąży
  • infor­ma­cję, czy do poronienia przy­czyniła się któraś z badanych mutacji (czyn­nik V Lei­den (tzw. F5), mutac­ja genu pro­trom­biny (tzw. F2) lub genu MTHFR), wys­tępowanie genów (HLA-DQ2,2 i/lub HLA-DQ2,5 lub/i HLA-DQ8)
  • możli­wość dopa­sowa­nia przez lekarza odpowied­niego leczenia i diety, które zwięk­szą szanse na praw­idłowy prze­bieg ciąży
  • infor­ma­cję, czy dobrze przyswa­jasz zwykły kwas foliowy
  • infor­ma­cję, czy sub­stanc­je odży­w­cze z poży­wienia oraz suple­men­tów diet i leków są właś­ci­wie przyswa­jane przez Two­je kosm­ki jeli­towe
  • spokój i bez­pieczeńst­wo przy kole­jnej ciąży
  • zwięk­sze­nie szans na zajś­cie w ciążę

.

Co obejmuje pakiet badań po poronieniu?

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik
celiakia

Jak zamówić pakiet badań po poronieniu?

Wystar­czy, że zamówisz go przez naszą stronę inter­ne­tową, na cza­cie lub pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej z naszą kon­sul­tan­tką. Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres.

Zestawy wysyłamy również za granicę!

.
Za pomocą wymazówek z zestawu 10-krot­nie potrzesz wnętrze swo­jego policz­ka. Dzię­ki temu szy­bko i bezboleśnie pobierzesz mate­ri­ał gene­ty­czny do bada­nia. Po pobra­niu wymazu z policz­ka zamów TUTAJ bezpłat­nego kuri­era, który bezpłat­nie odbierze przesyłkę. Badanie  możesz także wykon­ać w jed­nej z 200 naszych przy­chod­ni, która jest najbliżej Two­jego domu. Zadz­woń do nas, a my umówimy Cię na wiz­ytę w wybranej przez Ciebie placów­ce.


Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą QF-PCR.


Badanie możesz wykon­ać
samodziel­nie w domu 
lub w 1 z 200 naszych placówek w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę.Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at bada­nia gene­ty­cznych przy­czyn
  po poronie­niu 
 • dowiedzieć się więcej na tem­at badań po poronie­niu

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


 

Już dziś umów się na konsultację wyniku ze specjalistą genetyki klinicznej
dr n. med. Renatą Posmykrenata posmyk

Swój wynik możesz omówić z naszym lekarzem gene­tykiem pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy
tele­fon­icznej. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je,
a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie.

Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły!

Zobacz też: Dlaczego warto wykon­ać badanie płci dziec­ka po poronie­niu?

Badanie przyczyn poronienia

Jeżeli do poronienia doszło przez niepraw­idłowoś­ci gene­ty­czne pło­du, tylko badanie mate­ri­ału poron­nego może wskazać przy­czynę poronienia. U pon­ad 60% poro­nionych w pier­wszym trymestrze dzieci, stwierdza się obec­ność wad gene­ty­cznych, powodu­ją­cych poronie­nie. Jeżeli do poronienia doszło niedawno i zależy Ci na szy­bkim ustal­e­niu przy­czyny poronienia to badanie jest dla Ciebie. Badanie takie jest rekomen­dowane po każdym poronie­niu i pozwala określić rokowa­nia na kole­jną ciąże.

Wynik kon­sul­towany jest z gene­tykiem
Badanie przy­czyn poronienia

czy_wiesz_ze_

W naszym lab­o­ra­to­ri­um usta­lamy także płeć po poronie­niu nieza­leżnie od dłu­goś­ci trwa­nia ciąży..

W przy­pad­ku przed­w­czes­nego obu­mar­cia ciąży od ustal­e­nia płci uza­leżniona jest rejes­trac­ja dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz możli­wość sko­rzys­ta­nia z praw należą­cych się rodz­i­com po poronie­niu.

Dowiedz się więcej

.

 Dowiedz się więcej:

Sprawdź, dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Kiedy warto wykon­ać badanie czyn­nik V Lei­den?
Poronienia nawykowe a mutac­ja MTHFR
Trom­bofil­ia wrod­zona a ciąża

Badanie przy­czyn poronienia moż­na przeprowadz­ić także na mate­ri­ale poron­nym
Ciąża obu­marła
Diag­nos­ty­ka poronień 


Bada­nia po poronie­niu wykonasz w placówkach: AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary

.

Źródła:
1. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
2. Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
3. Stosowanie złożonych źródeł folianów w pro­fi­lak­tyce wad cewy ner­wowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedob­o­ra­mi folianów w okre­sie planowa­nia ciąży i w ciąży– State of the Art 2015

Badanie doty­czy: przy­czyny poronienia, bada­nia po poronieni­ach, poronienia nawykowe, bada­nia po poronie­niu, przy­czy­na poronienia
Pop­u­larne bada­nia: trom­bofil­ia a ciąża, zakrzepi­ca w ciąży, badanie mth­fr, czyn­nik V Lei­den badanie, poronienia nawykowe, bada­nia po poronie­niu, badanie po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronień, ciąża po poronie­niu, badanie płci po poronie­niu, urlop macierzyńs­ki po poronie­niu, zasiłek pogrze­bowy po poronie­niu, pogrzeb po poronie­niu