Badania po poronieniu — pakiet badań po poronieniu

badania po poronieniu

 

.

Poroniłaś i zastanawiasz się, dlaczego tak się stało? Chcesz rozpocząć diagnostykę, aby lepiej przygotować się do kolejnej ciąży?
W takiej sytuacji zaleca się wykonanie badania na trombofilię wrodzoną i celiakię, czyli pakiet badań po poronieniu.

 

Badanie na trom­bofil­ię i celi­ak­ię jest zale­cane szczegól­nie wtedy, gdy do poronienia doszło na wczes­nym etapie lub jeśli wys­tępu­ją poronienia nawykowe. Stwierdze­nie trom­bofil­ii wrod­zonej lub celi­akii nie przekreśla Twoich szans na dziecko – wręcz prze­ci­wnie. Wynik tych badań jest wskazówką
dla Two­jego lekarza
, czy powinien zale­cić Ci odpowied­nie lecze­nie, suple­men­tację odpowied­ni­mi wit­a­m­i­na­mi lub zas­tosowanie diety bezg­lutenowej.

.

Badanie na trombofilię wrodzoną po poronieniu rekomendowane przez genetyków i Polskie badanie po poronieniuTowarzystwo Ginekologiczne

U wszys­t­kich kobi­et z pow­tarza­ją­cy­mi się poronieni­a­mi należy przeprowadz­ić wywiad w kierunku trom­bofil­ii. Obe­j­mu­je on wys­tępowanie choro­by zakrzepowo-zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żyl­nej oraz choro­by wień­cowej zarówno u pac­jen­t­ki, jak i u jej krewnych pier­wszego stop­nia. Dodat­ni wywiad oblig­u­je do wyko­na­nia badań w kierunku mutacji typu Lei­den czyn­ni­ka V, mutacji genu pro­trom­biny, stęże­nia antytrom­biny oraz poziomu biał­ka C i biał­ka S.”

Również gene­ty­cy pod­czas kon­sul­tacji pac­jen­tek po poronieni­ach kieru­ją pac­jen­t­ki na te badanie. Dlaczego? Po pier­wsze moż­na dowiedzieć się, co przy­czyniło się do straty, a po drugie infor­ma­c­ja o mutac­jach pozwala pod­jąć odpowied­nie lecze­nie, które zwięk­sza szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży.


Badanie genu MTHFR

Paki­et badań po poronie­niu obe­j­mu­je również anal­izę genu MTHFR. Badanie to jest niezmiernie ważne szczegól­nie dla tych Pań, które w przyszłoś­ci planu­ją zajść w ciążę. Dzię­ki temu będą wiedzieć, jaki konkret­nie kwas foliowy powin­na zaży­wać. Zwyk­le pac­jen­t­ki od lekarza uzysku­ją ogól­ną infor­ma­cję, aby przyj­mować kwas foliowy, jed­nak częs­to nie ma ona świado­moś­ci, że wys­tępu­je jakaś różni­ca pomiędzy preparata­mi. Jed­nak Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne w swoich rekomen­dac­jach wskazu­je, że u kobi­et z wari­antem genu MTHFR bardziej skutecz­na jest suple­men­tac­ja akty­wnym kwasem foliowym.


Wybierając pakiet badań po poronieniu, zyskujesz:

  • szan­sę na szczęśli­we donosze­nie ciąży;
  • infor­ma­cję, czy do poronienia przy­czyniła się któraś z badanych mutacji
   (czyn­nik V Lei­den — tzw. F5, mutac­ja genu pro­trom­biny — tzw. F2 lub genu MTHFR), wys­tępowanie genów (HLA-DQ2,2 i/lub HLA-DQ2,5 lub/i HLA-DQ8);
  • możli­wość dopa­sowa­nia przez lekarza odpowied­niego leczenia i diety, które zwięk­szą szanse na praw­idłowy prze­bieg ciąży;
  • infor­ma­cję, czy masz wari­ant genu MTHFR, a tym samym, czy powin­naś stosować suple­men­tację akty­wnym kwasem foliowym;
  • infor­ma­cję, czy sub­stanc­je odży­w­cze z poży­wienia oraz suple­men­tów diety i leków są właś­ci­wie przyswa­jane przez Two­je kosm­ki jeli­towe;
  • spokój i bez­pieczeńst­wo przy kole­jnej ciąży, że zro­biłaś więcej, aby zwięk­szyć szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży;
  • zwięk­sze­nie szans na zajś­cie w ciążę.

Co zawiera pakiet badań po poronieniu?

 • Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną (Mutację czyn­ni­ka V Lei­den, mutację genu pro­trom­biny, PAI-1, V R2)
 • Badanie na celi­ak­ię (HLA-DQ2,2 i/lub HLA-DQ2,5 lub/i HLA-DQ8)
 • Badanie wari­antu C677T i A1298C genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­ną dostawę i bezpłat­ny odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 10 dni roboczych
 • Anal­iza wykony­wana jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um metodą PCR. Do bada­nia wyko­rzys­tu­je­my odczyn­ni­ki posi­ada­jące cer­ty­fikat IVD. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ niek­tóre lab­o­ra­to­ria ze wzglę­du na kosz­ty sto­su­ją odczyn­ni­ki przy­go­towane samodziel­nie we włas­nym lab­o­ra­to­ri­um, co oznacza, że sama jakość i skuteczność odczyn­ników nie jest sprawd­zona. Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, warto więc zapy­tać, czy do danego bada­nia stosowane są odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.

Zakres analizy w pakiecie badań po poronieniu:

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik
celiakia

Badania po poronieniu — jak zamówić pakiet badań po poronieniu?

badanie po poronieniu

Wystar­czy, że zamówisz te bada­nia po poronie­niu przez naszą stronę inter­ne­tową, na cza­cie lub pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej z naszą kon­sul­tan­tką. Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres.
Zestawy wysyłamy również za granicę!

.
Za pomocą wymazówek z zestawu 10-krot­nie potrzesz wnętrze swo­jego policz­ka. Dzię­ki temu szy­bko i bezboleśnie pobierzesz mate­ri­ał gene­ty­czny do bada­nia. Po pobra­niu wymazu z policz­ka zamów TUTAJ bezpłat­nego kuri­era, który bezpłat­nie odbierze przesyłkę. Badanie po poronie­niu możesz także wykon­ać w jed­nej z 200 naszych przy­chod­ni, która jest najbliżej Two­jego domu. Zadz­woń do nas, a my umówimy Cię na wiz­ytę w wybranej przez Ciebie placów­ce.

 


Badanie możesz wykon­ać
samodziel­nie w domu 
lub w 1 z 200 naszych placówek w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Badanie po poronieniu — konsultacja z lekarzem genetykiem

Już dziś umów się na kon­sul­tację wyniku ze spec­jal­istą gene­ty­ki klin­icznej
dr n. med. Renatą Pos­mykrenata posmyk

Swój wynik badań po poronie­niu możesz omówić z naszym lekarzem gene­tykiem pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je, a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie.

Więcej infor­ma­cji o kon­sul­tacji z lekarzem gene­tykiem zna­jdziesz TUTAJ

Zobacz też: Dlaczego warto wykon­ać badanie płci dziec­ka po poronie­niu?

Badanie przyczyn poronienia

Jeżeli do poronienia doszło przez niepraw­idłowoś­ci gene­ty­czne pło­du, tylko badanie mate­ri­ału poron­nego może wskazać przy­czynę poronienia. U pon­ad 60% poro­nionych w pier­wszym trymestrze dzieci, stwierdza się obec­ność wad gene­ty­cznych powodu­ją­cych poronie­nie. Jeżeli do poronienia doszło niedawno i zależy Ci na szy­bkim ustal­e­niu przy­czyny straty, to badanie po poronie­niu jest dla Ciebie. Badanie takie jest rekomen­dowane po każdym poronie­niu i pozwala określić szanse na kole­jną ciąże.

Wynik kon­sul­towany jest z gene­tykiem
Badanie przy­czyn poronienia

czy_wiesz_ze_

W naszym lab­o­ra­to­ri­um usta­lamy także płeć po poronie­niu nieza­leżnie od dłu­goś­ci trwa­nia ciąży..

W przy­pad­ku przed­w­czes­nego obu­mar­cia ciąży od ustal­e­nia płci uza­leżniona jest rejes­trac­ja dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz możli­wość sko­rzys­ta­nia z praw należą­cych się rodz­i­com po poronie­niu.

Dowiedz się więcej

.

 Dowiedz się więcej:

Sprawdź, dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Kiedy warto wykon­ać badanie czyn­nik V Lei­den?
Poronienia nawykowe a obec­ność wari­antów genu MTHFR
Trom­bofil­ia wrod­zona a ciąża

Badanie przy­czyn poronienia moż­na przeprowadz­ić także na mate­ri­ale poron­nym
Ciąża obu­marła
Diag­nos­ty­ka poronień 


Bada­nia po poronie­niu wykonasz w placówkach: AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,Brod­ni­ca,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary

.

Źródła:
1. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
2. Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
3. Stosowanie złożonych źródeł folianów w pro­fi­lak­tyce wad cewy ner­wowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedob­o­ra­mi folianów w okre­sie planowa­nia ciąży i w ciąży– State of the Art 2015

Badanie doty­czy: przy­czyny poronienia, bada­nia po poronieni­ach, poronienia nawykowe, bada­nia po poronie­niu, przy­czy­na poronienia
Pop­u­larne bada­nia po poronie­niu i nie tylko: trom­bofil­ia a ciąża, zakrzepi­ca w ciąży, badanie mth­fr, czyn­nik V Lei­den badanie, poronienia nawykowe, bada­nia po poronie­niu, badanie po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronień, ciąża po poronie­niu, badanie płci po poronie­niu, urlop macierzyńs­ki po poronie­niu, zasiłek pogrze­bowy po poronie­niu, pogrzeb po poronie­niu

Data publikacji: 04/12/2015, Data aktualizacji: 10/05/2019