15 czer­w­ca 2018 r.

Labquality, międzynarodowy program oceny jakości w medycynie laboratoryjnej

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczy w między­nar­o­dowym pro­gramie zewnętrznej oce­ny jakoś­ci w medy­cynie lab­o­ra­to­ryjnej Labqual­i­ty. Jest to pro­gram między­lab­o­ra­to­ryjnych badań porów­naw­czych, który obe­j­mu­je całoś­ciowo pro­ce­dury anal­i­ty­czne przeprowadzane w lab­o­ra­to­ri­ach medy­cznych.

Misją Labquality jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów

Nieza­leż­na orga­ni­za­c­ja Labqual­i­ty została założona w w 1971 roku przez Fińskie Towarzyst­wo Chemii Klin­icznej, Fińs­ki Czer­wony Krzyż, Hos­pi­tal League, szpi­tale cen­tralne i samorządy zawodowe. Jest członkiem Euro­pean Com­mit­tee for Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Pro­grammes in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine (EQALM) oraz współpracu­je z inny­mi orga­ni­za­c­ja­mi Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment (EQA) w Europie. Pro­gramy Zewnętrznej Oce­ny Jakoś­ci EQA Labqual­i­ty są uznawane na are­nie między­nar­o­dowej jako usłu­gi wysok­iej jakoś­ci. Uczest­niczy w nich pon­ad 4500 lab­o­ra­toriów w 50 kra­jach.

 


Zobacz też:

Data publikacji: 15/06/2018