Szanowni Państwo,

testD­NA może się pochwal­ić dostar­cze­niem najwyższej jakoś­ci usług diag­nos­ty­ki DNA na pol­skim rynku. Jest to możli­we tylko dzię­ki naszym Klien­tom, którzy przekazu­ją nam swo­je opinie i sug­estie. Pozwala nam to cią­gle doskon­al­ić nasze usłu­gi. Dlat­ego też serdecznie Państ­wa prosimy o wypełnie­nie tej  krótkiej, anon­i­mowej anki­ety.

*Wyma­gane

Data publikacji: 22/05/2015