Zestaw do samodzielnego pobrania materiału do badania DNA

Zestaw do samodzielnego pobrania materiału do badania DNA

Szanowni Państ­wo, dla Państ­wa wygody opra­cow­al­iśmy wysok­iej jakoś­ci zestaw do pobra­nia mate­ri­ału do bada­nia DNA. Samo pobranie mate­ri­ału jest łatwe, zaj­mu­je zaled­wie kil­ka min­ut i nie powin­no niko­mu pzys­porzyć żad­nych prob­lemów.

.
Nasz zestaw testowy został przy­go­towany tak, aby wye­lim­i­nować możli­wość pomył­ki pod­czas pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego do bada­nia.

Zaprasza­my Państ­wa do lep­szego poz­na­nia naszego zestawu testowego pod­czas lek­tu­ry następu­ją­cych artykułów:

Jeśli mają Państ­wo jakieś pyta­nia lub wąt­pli­woś­ci zaprasza­my do kon­tak­tu za pośred­nictwem naszej Infolinii o numerze tele­fonu: 800 007 771 (bezpłat­na infolinia dla połączeń z tele­fonów stacjonarnych) lub z biurem hand­lowym, numer tele­fonu (32) 445 34 36.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015