Serdecznie zapraszamy szpitale, lekarzy i położne do podjęcia współpracy w zakresie
genetycznej diagnostyki poronień

Dlaczego warto naw­iązać współpracę z lab­o­ra­to­ri­um testD­NA?

Przekazu­je­my nieod­płatne spec­jalne zestawy do zabez­pieczenia próbek.
Zabez­piec­zony mate­ri­ał odbier­amy na nasz koszt.
Dostar­cza­my niezbędne mate­ri­ały źródłowe i infor­ma­cyjne.
Przeprowadza­my szkole­nia per­son­elu medy­cznego.
Daje­my możli­wość kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem.