Serdecznie zapraszamy szpitale, lekarzy i położne do podjęcia współpracy w zakresie
genetycznej diagnostyki poronień

Dlaczego warto nawiązać współpracę z laboratorium testDNA?

 

Przekazu­je­my nieod­płatne spec­jalne zestawy do zabez­pieczenia próbek.
Zabez­piec­zony mate­ri­ał odbier­amy na nasz koszt.
Dostar­cza­my niezbędne mate­ri­ały źródłowe i infor­ma­cyjne.
Przeprowadza­my szkole­nia per­son­elu medy­cznego.
Daje­my możli­wość kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem.

 

 

 

 

 

 

 


 

Data publikacji: 18/12/2017, Data aktualizacji: 14/02/2019